ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 02 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ v công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 ca Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản Quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 04 văn bản gồm:

- Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và ngân sách của Quận 2014;

- Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2006 về một số biện pháp tăng cường triển khai thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 02/2015/QĐ -UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành quy trình tiếp giải quyết khiếu nại trên địa bàn Quận 9;

- Quyết định số 03/2015/QĐ -UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận 9.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Chủ tịch y ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quận 9;
- Phòng Kiểm tra Văn bản - Sở TP;
- Trung tâm Công báo TPHCM;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCHĐặng Thị H
ng Liên