ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số: 2944 /CT-THDT ngày 14 /10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm THCB tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Điều 1. Nguyên tắc phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp:

1. Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp được thực hiện trên hệ thống đăng ký thuế của Tổng Cục thuế và đồng thời với cấp mã số doanh nghiệp.Cơ quan Thuế căn cứ thông tin của người nộp thuế trên hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp do Cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang qua hình thức điện tử để thực hiện phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

2. Phù hợp với năng lực quản lý của cơ quan thuế các cấp, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước về thẩm quyền quản lý, phân cấp nguồn thu tại địa phương và phù hợp với các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành.

3. Phù hợp với tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc điểm của từng địa phương, vùng, miền trong tỉnh.

Điều 2. Tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với các doanh nghiệp:

1. Cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp:

1.1. Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước.

1.2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chi nhánh của các doanh nghiệpngoại tỉnh; Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

1.3. Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như: hoạtđộng tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, hoạt động pháp luật, khai khoáng; doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xuất, nhập khẩu; doanh nghiệp sản xuất, truyền tải và phân phối điện; doanh nghiệp sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống; doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách ven biển và viễn dương; doanh nghiệp hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc; hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế.

1.4. Doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký kinh doanh theo các ngành nghề như sau:

+ Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ có vốn đăng ký kinh doanh từ 7 tỷ đồng trở lên.

+ Doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, xây dựng và loại hình khác có vốn đăng ký kinh doanh từ 10 tỷ đồng trở lên.

2. Chi cục Thuế trực tiếp quản lý: Các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt độngđã được phân công cơ quan thuế quản lý(Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý) trước thời điểm Thông tư 127/2015/TT-BTC có hiệu lực vẫn được giữ nguyên.

2. Việc phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định này.

3. Quy định này được thực hiện đến 31/12/2016. Quy định mới về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình áp dụng từ 01/01/2017 sẽ được ban hành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, hướng dẫn của Bộ Tài chính và của HĐND tỉnh.