UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNTRƯỜNG MẦM NON ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 45/2012/ QĐ-BGĐT ngày 11tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳkiểm định chất lượng trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số: 07/2011/QĐ-BGDĐT ngày 17tháng 02 năm 2011 về tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường mầm non;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 46/TTr-SGD &ĐT ngày 06 tháng 6năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trường mầm non ĐôngCuông huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Điều 2. Trường mầm non Đông Cuông, huyện VănYên có trách nhiệm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng trường mầm non đạt tiêuchuẩn chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, Trưởngphòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên, Hiệu trưởng trường mầm non Đông Cuônghuyện Văn Yên căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phó Chủ tịch Văn xã UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng CNTT-Công báo;
- Lưu: VT, XV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh