BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNTHỊ TRẤN MỸ THỌ, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Tháp tại Tờ trình số 48/TTr - UBND ngày 01/8/2014 về việc đề nghị thẩmđịnh Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Thápđạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện CaoLãnh, tỉnh Đồng Tháp là đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Chánh Văn phòng, Cục trưởng CụcPhát triển đô thị - Bộ Xây dựng và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Quốc phòng; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Văn hóa- Thể thao & Du lịch;
- Các Sở: Xây dựng; Nội vụ tỉnh Đồng Tháp;
- Hiệp hội các đô thị Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục PTĐT(5b).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng