ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNHSỐ 27/2000/QĐ-UB NGÀY 28/4/2000 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP GIẢIQUYẾT VIỆC BÁN CÁC LOẠI GỖ ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚCTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNGSƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 588 TTr/TC-QLG&TS ngày 11 tháng6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2000/QĐ-UBngày 28/4/2000 của UBND tỉnh về việc quy định phân cấp giải quyết việc bán cácloại gỗ đã có quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Không còn phù hợp với: Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lýtang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính; Thông tưsố 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giákhởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngànhở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm