UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 1052-TVQH/K6

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÂN XÁ, ÂNGIẢM CHO PHẠM NHÂN, NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/1980
 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 53, khoản 14 của Hiến phápnăm 1959 về quyền quyết định đặc xá của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước ta đốivới phạm nhân;
Nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 09 năm 1980;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tha cho những phạm nhân có án tù đã cải tạotốt theo các điều kiện sau đây:

a) Về tiêu chuẩn cải tạo

- Thành thật ăn năn hối lỗi, quyết tâm cải tạođể trở thành người lương thiện;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nội quy củatrại giam;

- Tích cực lao động, tích cực học tập, có tácdụng thúc đẩy những phạm nhân khác cải tạo và tiến bộ.

b) Về thời hạn ở tù

Những phạm nhân có án tù thì đã ở tù ít nhấtđược một nửa (1/2) mức án, nếu bị án tù chung thân thì đã ở tù ít nhất được 12năm.

2. Giảm hạn tù cho những phạm nhân có án tù đãthật thà cố gắng sửa chữa theo đủ các tiêu chuẩn cải tạo nói ở điều 1, điểm atrên đây và đã ở tù ít nhất được một phần năm (1/5) mức án; nếu bị án tù chungthân thì đã ở tù ít nhất được 5 năm.

3. Những phạm nhân có án tù mà đã lập công trongthời gian ở trại thì sẽ được châm chước về thời gian ở tù.

4. Hội đồng Chính phủ tiếp tục xét tha nhữngngười được tập trung cải tạo đã thật sự tiến bộ trong thời gian cải tạo.

5. Hội đồng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối caovà Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Nghịquyết này.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCHTrường Chinh