THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộGiao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Viện Khoa học và Công nghệ giaothông vận tải.

2. Học viện Hàng không Việt Nam.

3. Trường Đại học Hàng hải.

4. Trường Đại học Giao thông vậntải thành phố Hồ Chí Minh.

5. Trường Đại học Công nghệ Giao thôngvận tải

Điều 2. Các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộtrưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

a) Ban Quản lý dự án Đường Hồ ChíMinh.

b) Ban Quản lý dự án Thăng Long.

c) Ban Quản lý dự án An toàn giaothông.

d) Ban Quản lý dự án 1.

đ) Ban Quản lý dự án 2.

e) Ban Quản lý dự án 6.

g) Ban Quản lý dự án 7.

h) Ban Quản lý dự án 85.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo:

a) Trường Cao đẳng Giao thông vậntải II.

b) Trường Cao đẳng Giao thông vậntải III.

c) Trường Cao đẳng Giao thông vậntải miền Trung.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội:

a) Trường Cao đẳng nghề Giao thôngvận tải Trung ương I.

b) Trường Cao đẳng nghề Giao thôngvận tải Trung ương II.

c) Trường Cao đẳng nghề Giao thôngvận tải Trung ương III.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệmthi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thôngvận tải. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng