ỦY BAN NHÂN DÂNTNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂMGIỐNG THỦY SẢN TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT GIỐNG THỦY SẢN LỢ - MẶN VÀ TRUNG TÂM THỦYSẢN NƯỚC NGỌT CẤP I

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 351/TTr-SNV ngày 17 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giống thủy sảntrên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống thủy sản lợ - mặn và Trung tâm thủy sảnnước ngọt cấp I trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Giống thủy sản là đơn vị sự nghiệp có tưcách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương vàtình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức bộ máy của Trung tâm Giống thủy sản sau khi có ý kiến bằng văn bản củaSở Nội vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc,Phó Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản thực hiện theo sự phân cấp của UBND tỉnh.

Về biên chế thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trongđơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CPngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệpcông lập.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từngày 15/6/2013; thay thế Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 30/8/2008 của UBNDtỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống thủy sản lợ-mặn và Quyết định số 2162/QĐ-UBNDngày 23/9/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm thủy sản nước ngọt cấpI.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủtrưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và tp Huế;
- Các PCVP và CV: NN, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao