UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHOPHÉP THÀNH LẬP HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - THÁI LAN TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội vàNghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông báo số 578-TB/TU ngày 31/8/2013của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 167/TTr-SNV ngày 15/8/2013 về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam -Thái Lan tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Hữunghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Hội Hữu nghị Việt Nam - TháiLan tỉnh Tuyên Quang, là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệđược Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật,chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ và các sở, ngành có liên quan đến lĩnhvực hoạt động của Hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh TuyênQuang có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí,trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủtịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo
- Thường trực HĐND tỉnh; cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP phụ trách VX;
- Như Điều 3; (thưc hiện)
- Trưởng phòng TH;
- Lưu: VT, NV, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn