ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNHCẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức”;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ, công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013-2015.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ, công chức tỉnh Hà Nam) giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai,theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hà Nam, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủtrưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- BCĐ TW về đẩy mạnh cải cách CĐCVCC;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ CCCVCC tỉnh;
- Như điều 3;
- VPUB: LĐVP, NC, HCTC, KTTH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ,CÔNG CHỨC CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18tháng 10 năm 2012; Ủy ban nhân dân thành tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2015 như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm:

- Quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng vềtiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhận thức, coi đâylà nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt trong cải cách nền hành chínhhiện nay.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải gắn vớiKế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2013 -2020 của tỉnh phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị, góp phần xây dựng hệthống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thống nhất, thông suốt,trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo lộ trình,bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp,trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

b) Mục tiêu cụ thể đến 2015:

- Xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theongạch trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện. Phấn đấu đếnnăm 2015 có 70% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện xâydựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chứcdanh và tiêu chuẩn công chức.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; thi nâng ngạchcông chức. Thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạchcông chức.

- Thực hiện thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quảnlý cấp Sở và tương đương trở xuống.

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá công chức theo hướngđề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế cạnh tranh, giải quyết chothôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật,....

- Quy định và thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, pháthiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấpxã theo quy định.

II. NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý và hoàn thiệnviệc tổ chức công vụ gọn, nhẹ. Từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩmquyền sử dụng. Giảm quy mô công vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với nhiệmvụ, tránh chồng chéo, tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ, công chức.

2. Đẩy mạnh thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơcấu công chức theo ngạch trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chínhtrị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

3. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức vàtiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

4. Nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạch côngchức, lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ chuyên môn và năng lực đểtuyển dụng vào công vụ hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn.

5. Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướngnăng động, linh hoạt. Triển khai thực hiện kịp thời quy định sửa đổi về chế độcông chức.

6. Đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ củacán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ vớicác chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Đặc biệt là đề caotrách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

7. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánh giá côngchức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, côngchức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sửdụng cán bộ, công chức. Chú trọng thành tích, hiệu quả công việc của cán bộ,công chức là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cánbộ, công chức. Thực hiện quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, côngbằng, công khai, chính xác và trách nhiệm đối với việc đánh giá công chức.

8. Nghiên cứu đề xuất chính sách đãi ngộ nhân tài gắn vớiviệc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

9. Thực hiện các quy định đổi mới về phương thức tuyển chọnlãnh đạo cấp Sở; cấp Phòng; triển khai thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnhđạo, quản lý.

10. Thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và của các Bộ,ngành có liên quan về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ,công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tiếp tụcthực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng caochất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng dẫn của Trung ương.

Ngoài các nội dung chính nêu trên, để đẩy mạnh cải cách chếđộ công vụ, công chức đạt được kết quả, cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệthông tin vào các hoạt động thực thi công vụ về quản lý cán bộ, công chức;thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức...

III. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNGVỤ, CÔNG CHỨC

1. Tiếp tục thực hiện các quy định về vị trí việc làm, vềtuyển dụng và tiêu chuẩn công chức:

a) Triển khai thực hiện kịp thời quy định về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức.

b) Tổ chức tuyên truyền, tập huấn thống nhất về nhận thức vàhành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấucông chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức.

c) Triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơcấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cấp huyện.

d) Triển khai thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danhlãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức.

đ) Tổ chức thực hiện các quy định về chế độ đánh giá côngchức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thựchiện nhiệm vụ.

2. Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê. Xâydựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức:

a) Triển khai thực hiện quy định chế độ báo cáo thống kê vềcông tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

b) Đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu và cácứng dụng, các tài liệu thiết kế, mô tả kỹ thuật, quy trình quản lý kỹ thuật,tài liệu hướng dẫn sử dụng trong các cơ quan quản lý cán bộ, công chức.

c) Thực hiện việc quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơcán bộ, công chức trong tỉnh và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê.

d) Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồsơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ,công chức theo phân cấp quản lý.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạchcông chức:

a) Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đốivới từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơquan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thituyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng,chất lượng, thực tài.

c) Thực hiện tốt các quy định về tổ chức thi nâng ngạch côngchức theo nguyên tắc cạnh tranh, quy chế tổ chức kỳ thi nâng ngạch và nội quythi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

4. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở, cấpPhòng. Thực hiện các quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý:

a) Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở, cấp Phòng theohướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổimới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

b) Hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổnhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

c) Thực hiện thí điểm chế độ tập sự, thực tập công chức lãnhđạo, quản lý.

5. Thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, pháthiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ:

a) Triển khai thực hiện quy định về chế độ tiến cử, giớithiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạtđộng công vụ.

b) Tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện các chính sáchthu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tronghoạt động công vụ.

6. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trìtrật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ:

a) Thực hiện chế độ sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnhđạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng,kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.

c) Thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với công chức lãnhđạo, quản lý.

d) Xây dựng đội ngũ công chức thanh tra công vụ đáp ứng yêucầu cải cách hành chính.

7. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, côngchức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

a) Tổ chức thực hiện quy định sửa đổi về chức danh, số lượngvà chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đốivới cán bộ, công chức về công tác tại xã- phường, thị trấn.

c) Thực hiện việc khoán kinh phí đối với các chức danh khôngchuyên trách ở thôn, khu phố, tổ dân phố theo nguyên tắc: người kiêm nhiều chứcdanh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng cán bộ khôngchuyên trách.

d) Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nângcao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Sở Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo):

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập BanChỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do đồng chí Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh phụ trách và chỉ đạo chung;

Chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức, chỉ đạo thực hiện kếhoạch, đồng thời hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan có liênquan xây dựng kế hoạch triển khai trong phạm vi được giao quản lý;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn,kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh, thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Cân đối, bố trínguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thựchiện các nội dung của kế hoạch. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từ cácdự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện.

c) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp: Phối hợpvới Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đểđôn đốc, giám sát và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý công vụ, công chức.

d) Sở Khoa học và Công nghệ: Hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụđể triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học vào việc thực hiện các nhiệm vụcủa Kế hoạch này (kể cả các nguồn lực khác - nếu có).

đ) Sở Thông tin và Truyền thông: hỗ trợ, phối hợp triển khaiứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này (kểcả các nguồn lực khác - nếu có).

Phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo các cơ quan thông tin đạichúng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức.

e) Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố: có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kếhoạch này. Hàng năm, tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và gửi SởNội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng thời gian báo cáo năm vềcông tác cải cách hành chính (trước ngày 25/11 hàng năm).

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách công vụ, công chứcđược bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có)theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức của tỉnh Hà Nam giai đoạn từ 2013 - 2015. Trong quá trình thực hiện, nếuphát sinh vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, UBND cấp huyện phản ánh trực tiếpđến Sở Nội vụ để tổng hợp, xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đềxuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.