THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 8103/KHTC ngày 18 tháng 9 năm 1997), Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Công văn số 1427/BXD-KTQH ngày 23 tháng 10 năm 1997),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tính chất: Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành với hệ thống hoàn chỉnh các trường, các viện nghiên cứu, các đơn vị thực nghiệm... bảo đảm sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp phát triển kinh tế của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

2. Địa điểm: Tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

3. Diện tích sử dụng đất: 300 ha.

4. Quy mô đào tạo: 30.000 sinh viên.

5. Các khu chức năng bao gồm: Khu các trường, các trung tâm nghiên cứu khoa học; khu ký túc xá học viên; khu thể thao, khu phục vụ công cộng và khu cây xanh.

Bố cục các khu chức năng theo phương án phân tán phù hợp với việc chia giai đoạn đầu tư xây dựng, nhằm từng bước đưa vào sử dụng. Bố trí không gian các công trình kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực.

6. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Đại học Đà Nẵng được xây dựng trên cơ sở quy hoạch đồng bộ các hệ thống: giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường của toàn vùng.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đại học Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan lập quy hoạch chi tiết chuẩn bị xây dựng giai đoạn I, từ năm 1997 - 2005 làm cơ sở lập dự án đầu tư các bước tiếp theo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Ngô Xuân Lộc