ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ, UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ;

Căn cứ Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 276/TTr-SNV , ngày 12/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức của thành phố Hà Nội năm 2019 là 345 người (có biểu 01 kèm theo).

2. Ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Hội đồng thi tuyển công chức; Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, các Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan tương đương sở thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có chỉ tiêu tuyển dụng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Phó CT TT UBND Thành phố: Nguyễn Văn Sửu;
- VP UBNDTP: PCVP: Phạm Chí Công, KGVX, TKBT, NC, TH
;
- Lưu: VT, SNV (CCVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

KẾ HOẠCH

THI TUYỂN CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ, UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội)

Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thi tuyn công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại các chi cục, phòng, ban chuyên môn tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã để bù vào số công chức hiện đang thiếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu.

2. Yêu cầu

Thi tuyển công chức bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

II. CHỈ TIÊU CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN

Chỉ tiêu thi tuyển công chức là 345 người (có biểu cụ thể kèm theo).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức

Theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu

a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức theo chỉ tiêu tại mục II (nếu đăng ký thi tuyn vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

b) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để xuất trình bản chính các văn bng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyn hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

d) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Do Hội đồng tuyển dụng quy định.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

IV. TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ, TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG THI, ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Trình tự tiếp nhận Phiếu đăng ký, tổ chức tuyển dụng

a) UBND Thành phố thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức.

b) Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí: UBND Thành phố giao Hội đồng tuyển dụng công chức của Thành phố hướng dẫn cụ thể theo quy định;

- Hội đồng tuyển dụng công chức công bố danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

c) Tổ chức thi tuyển

Sau khi chốt thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức thành lập các Ban giúp việc, tổ chức ôn tập cho người dự tuyển và thực hiện quy trình thi tuyển theo quy định.

2. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi:

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

V. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách quận, huyện, thị xã cấp bổ sung.

Kinh phí chi hoạt động của Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát kỳ thi và các nội dung khác có liên quan đến kỳ thi được chi từ lệ phí dự thi và nguồn ngân sách Thành phố giao cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Mức chi áp dụng theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015 của thành phố Hà Nội.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND Thành phố

a) Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức.

b) Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức để tổ chức, thực hiện công tác thi tuyển theo quy định.

c) Công nhận kết quả thi tuyển công chức.

2. Hội đồng thi tuyển công chức

a) Thành lập các Ban để tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức.

b) Lập Kế hoạch chi tiết việc tổ chức thực hiện, thời gian địa điểm ôn tập và tổ chức thi, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người được biết và thực hiện; tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tổ chức thi tuyển công chức theo Quy định.

c) Tổng hợp kết quả thi tuyển công chức báo cáo UBND Thành phố quyết định công nhận.

3. Sở Nội vụ

a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức; tham mưu giúp Hội đồng thi tuyển Thành phố về tổ chức, thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức; có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, lịch tổ chức thi tuyển công chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của UBND thành phố Hà Nội, website của Sở Nội vụ Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn) để mọi người được biết và thực hiện;

b) Kiểm tra, tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển công chức;

c) Tham mưu, trình UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng thi tuyn công chức;

d) Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển công chức sau khi có Quyết định công nhận kết quả thi tuyển của UBND Thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Nội vụ, chỉ đạo Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông chuẩn bị cơ sở vật chất, máy vi tính, phòng thi và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc xây dựng, áp dụng phần mềm thi các môn trắc nghiệm theo kế hoạch của Thành phố;

b) Giúp Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức thi trắc nghiệm các môn trên máy vi tính đảm bảo chính xác và thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Thanh tra thành phố Hà Nội

Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan, tham mưu, trình UBND Thành phố quyết định thành lập Ban Giám sát để giám sát toàn bộ các khâu của quá trình tổ chức thi tuyển.

6. Công an Thành phố

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ xác minh bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi để phòng ngừa và xử lý theo quy định của pháp luật việc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không đúng quy định.

Cử cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03 tham gia Ban Giám sát của Thành phố.

7. Các Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã

a) Thông báo công khai các nội dung của kỳ tuyển dụng tại trụ sở các Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã về: chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức thi tuyển; thời gian, địa điểm nhận Phiếu; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập theo hướng dẫn của Thành phố;

b) Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, phân công công tác theo đúng vị trí, chỉ tiêu đăng ký thi tuyển đồng thời bố trí cho thí sinh trúng tuyển tham gia đầy đủ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

c) Các Sở, ban, ngành chuẩn bị tài liệu, văn bản có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển công chức để xây dựng nội dung ôn tập cho thí sinh dự thi.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019 của thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND Thành phố qua Sở Nội vụ để được xem xét và giải quyết./.

 

CHỈ TIÊU THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND Thành phố)

TT

Phòng, ban

(trực thuộc Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã)

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu thi tuyển

(ngạch CV)

Ngành; chuyên ngành cần tuyển

Ghi chú

 

TOÀN THÀNH PHỐ

 

345

 

 

A

KHI SỞ, BAN; NGÀNH

 

136

 

 

I

Văn phòng UBND Thành phố

 

4

 

 

1

Phòng Khoa giáo - Văn xã

Tổng hợp văn hóa - xã hội

1

Đại học ngành Giáo dục

 

2

Ban Tiếp công dân

Tiếp công dân

1

Đại học ngành Luật. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo;

 

 

 

 

1

Đại học Luật và Cử nhân cao đẳng Công nghệ thông tin. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo;

 

 

 

 

1

Đại học ngành kế toán. Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

 

II

Sở Thông tin & Truyền thông

 

1

 

 

 

Văn phòng Sở

Công tác Văn thư

1

Văn thư - Lưu trữ

 

III

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

 

21

 

 

1

Khối Văn phòng Sở

 

1

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

1

Hành chính học; Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

 

2

Khối Chi cục

 

20

 

 

2.1

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

4

 

 

1

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Kế toán

1

Các chuyên ngành: Quản lý kinh tế nông nghiệp

 

Văn Thư

1

Các chuyên ngành: Văn thư; Lưu trữ; Qun trị Văn phòng

 

2

Phòng Bảo vệ thực vật

Qun lý bảo vệ thực vật

1

Đại học chuyên ngành: Bảo vệ thực vật và tương đương trở lên

 

3

Phòng Trồng trọt

Qun lý bảo vệ thực vật

1

Đại học chuyên ngành: Bảo vệ thực vật và tương đương trở lên

 

2.2

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

6

 

 

1

Phòng Hành chính - Tổ chức

Văn thư - Lưu trữ

2

Văn thư - Lưu trữ; Hành chính học

 

Công nghệ Thông tin

1

Công nghệ thông tin

 

2

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Kế toán viên

1

Kế toán

 

3

Thanh tra - Pháp chế

Pháp chế

2

Luật

 

2.3

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội

 

2

 

 

1

Phòng Hành chính tổng hợp

Kế toán viên

1

Tài chính Kế toán; Tài chính ngân hàng

 

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

 

2.4

Chi cục Thủy lợi

 

2

 

 

1

Phòng Quản lý Công trình

Quản lý công trình thủy lợi và nước sch nông thôn

1

Quản lý xây dựng công trình thủy lợi

 

2

Phòng Tổ chức hành chính

Tổ chức nhân sự

1

Quản trị nhân lực

 

2.5

Chi cục Đê điều và PGLB

 

6

 

 

1

Phòng Tổ chức-Hành chính

Văn thư Chi cục, Văn thư BCH PCTT&TKCN

2

Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Hành chính học.

 

2

Phòng Quản lý Đê điều

Quản lý Bảo vệ đê điều

3

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kinh tế thủy lợi; Thủy văn môi trường; Công trình; Công trình Thủy lợi.

 

3

Hạt Quản lý đê Sơn Tây-Phúc Thọ

Quản lý Bảo vệ đê điều

1

Công trình; Công trình Thủy lợi; Kỹ thuật công trình; Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Thi công; Kỹ thuật thi công.

 

IV

S Công Thương

 

4

 

 

1

Văn phòng Sở

Kế toán

1

Kế toán

 

Tổ chức nhân sự

1

Bảo hiểm xã hội

 

2

Phòng Quản lý công nghiệp

Quản lý kinh doanh có điều kiện, cấm hoc hn chế kinh doanh

1

Quản trị kinh doanh

 

3

Phòng Quản lý thương mại

Quản lý xuất nhập khẩu

1

Kinh tế đối ngoại

 

V

Sở Kế hoạch & Đầu tư

 

2

 

 

1

Văn phòng Sở

Hành chính tổng hợp

1

Quốc tế học - Tiếng Anh

 

Hành chính tổng hợp

1

Quản lý Kinh tế

 

VI

Sở Tài chính

 

14

 

 

1

Qun lý ngân sách

Quản lý tài chính ngân sách khối s nghiệp

1

Tài chính - ngân hàng

 

2

Văn phòng Sở

Pháp chế

1

Luật

 

Tổ chức nhân sự

1

Tổ chức nhân sự

 

3

Tài chính hành chính sự nghiệp

Quản lý tài chính hành chính - sự nghiệp

1

Quản trị kinh doanh

 

4

Quản lý công sn

Quản lý tài sản xác lập sở hữu nhà nước

1

Kế toán

 

Quản lý tài sản nhà đất và kết cấu hạ tầng

1

Kinh tế và qun lý địa chính

 

5

Qun lý giá

Quản lý giá và thẩm định giá

1

Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm

 

Quản lý giá và thẩm định giá

1

Quản lý giá

 

Qun lý thuế, phí và lệ phí

1

Tài chính - ngân hàng

 

6

Tin học và thống kê

Thống kê phân tích tài chính

2

Công nghệ thông tin

 

7

Chi cục TCDN

Quản lý tài chính doanh nghiệp

3

Kiểm toán; Tài chính doanh nghiệp

 

7

Sở Xây dựng

 

10

 

 

I

Khối Văn phòng Cơ quan Sở

 

8

 

 

1

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

1

Kiến trúc; Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 

2

Phòng Phát triển đô thị

Qun lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

3

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

1

Kinh tế xây dựng

 

Qun lý nhà và Thị trường bất động sản

1

Kiến trúc

 

Qun lý nhà và Thị trường bất động sản

1

Địa chính

 

4

Phòng Hạ tng kỹ thuật

Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

1

Kiến trúc

 

5

Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Quản lý kinh tế xây dựng

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

6

Phòng Pháp chế

Pháp chế

1

Xây dựng

 

II

Chi cục Giám định xây dựng

 

2

 

 

1

Phòng Giám định và An toàn xây dựng

Quản lý chất lượng công trình xây dng

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

2

Phòng Tổng hợp

Quản trị công sở

1

Quản trị kinh doanh

 

VIII

Sở Giao thông Vận tải

 

24

 

 

I

Khối Văn phòng Sở

 

12

 

 

1

Văn phòng Sở

Hành chính tổng hợp

1

Chính sách công; Kinh tế

 

Tổ chức nhân sự

1

Tư pháp; Luật học

 

Quản trị công sở

1

Kế toán

 

Kế toán

1

Tài chính - ngân hàng

 

2

Phòng QL Chất lượng công trình giao thông

Quản lý chất lượng công trình giao thông

3

Xây dựng cầu đường; Xây dựng cầu hầm

 

3

Phòng QL Vận tải

QL Kỹ thuật phương tiện đường b

1

Qun trị kinh doanh

 

QL Vận tải đường bộ

1

Quản lý xây dựng

 

4

Phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông

QL Kết cấu hạ tầng đường bộ

1

Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị; Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

QL An toàn giao thông

1

Xây dựng cầu đường

 

5

Phòng QL Phương tiện và người lái

Cấp đổi, thu hồi Giấy phép lái xe

1

Luật; Tài chính kế toán

 

II

Thanh tra Sở

 

12

 

 

1

Phòng Tham mưu tổng hợp

Thanh tra

2

Vận ti kinh tế đường bộ & TP; Kinh tế

 

2

Đội Thanh tra GTVT quận Hoàn Kiếm

Thanh tra

1

Luật

 

3

Đội Thanh tra GTVT quận Cầu

Thanh tra

1

Luật

 

4

Đội Thanh tra GTVT quận Bắc Từ Liêm

Thanh tra

2

Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kiến trúc

 

5

Đội Thanh tra GTVT huyện Thanh Trì

Thanh tra

1

Kế toán doanh nghiệp

 

6

Đội Thanh tra GTVT huyện Đông Anh

Thanh tra

1

Luật kinh tế

 

7

Đội Thanh tra GTVT huyện Thạch Thất

Thanh tra

1

Kế toán

 

8

Đội Thanh tra GTVT huyện Ba Vì

Thanh tra

1

Luật kinh tế

 

9

Đội Thanh tra GTVT đường bộ

Thanh tra

2

Qui hoạch và quản lý giao thông đô thị; Luật kinh tế

 

IX

Sở Lao động - Thương binh & Xã hi

 

6

 

 

I

Khối Văn phòng Sở

 

5

 

 

1

Ban Giám đốc

 

 

 

 

2

Phòng Người có công

Quản lý chính sách Người có công

2

Luật, Quản lý hành chính công; Công tác xã hội; Văn thư Lưu trữ

 

3

Phòng Dạy nghề

Quản lý về dạy nghề

1

Kỹ thuật; Luật; Kinh tế

 

4

Thanh tra Sở

Thanh tra

2

Luật; Quản lý Hành chính công; Quản trị nhân lực; Kỹ sư nhiệt, điện, Bảo hộ lao động

 

II

Chi cục Phòng chng tệ nạn xã hội

 

1

 

 

1

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Quản lý dạy nghề lao động sản xuất tại các Cơ sở cai nghiện ma túy

1

Tài chính Ngân hàng

 

2

Phòng Quản lý Nghiệp vụ và Tư vấn Tun truyền

 

 

 

 

X

S Y tế

 

10

 

 

I

Văn phòng Sở Y tế

 

3

 

 

1

Phòng Quản lý hành nghề

Quản lý hành nghề y dược tư

1

Luật

 

2

Phòng Nghiệp vụ Y

Quản lý nghiệp vụ Y

2

Bác sỹ

 

II

Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hà Ni

 

4

 

 

1

2

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Quản lý quy hoạch - kế hoạch

2

Y tế công cộng

 

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

 

3

Phòng Truyền thông - Nghiệp vụ

Quản lý công tác Dân số - KHHGĐ

1

Bác sỹ đa khoa

 

III

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Ni

 

3

 

 

1

Phòng Hành chính tổng hợp

Hành chính tổng hợp

1

Y tế công cộng

 

2

Phòng Chuyên môn nghiệp vụ

Quản lý Ngộ độc thực phẩm

1

Bác sỹ YHDP

 

3

Phòng Công tác thanh tra

Thanh tra

1

Luật

 

XI

Sở Văn hóa & Thể thao

 

2

 

 

 

Thanh tra Sở

Thanh tra

2

Luật Kinh tế

 

XII

Sở Du lịch

 

5

 

 

1

Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch

Theo dõi phát triển du lịch

1

Văn hóa học

 

Thông tin và truyền thông về du lịch

1

Quản trị kinh doanh; Quản trị du lịch; kinh tế đầu tư

 

2

Văn phòng

Quản trị công sở

1

Tài chính - ngân hàng

 

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

 

3

Quản lý Cơ sở Lưu trú

Quản lý về khách sạn

1

Du lịch; khách sạn

 

XIII

Sở Ngoại vụ

 

4

 

 

1

Văn phòng

Kế toán

1

Tài chính - Kế toán

 

2

L tân

Lễ tân Đi ngoại

1

Qun trị Khách sạn

 

3

Thanh tra

Thanh tra hành chính

1

Quan hệ Quốc tế

 

4

Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác người Việt Nam nước ngoài

1

Quan hệ Quốc tế

 

XIV

Sở Tài nguyên & Môi trường

 

13

 

 

I

Khối Văn phòng Sở

 

5

 

 

1

Văn phòng Sở

Tổ chức nhân sự

1

Luật

 

Văn thư

1

Hành chính học

 

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Quản lý Kế hoạch - Tài chính

1

Kế toán

 

3

Phòng Tài nguyên nước

Quản lý khai thác tài nguyên

1

Công nghệ và Môi trường

 

4

Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Theo dõi biến đổi khí hậu

1

Sinh học; Biến đổi khí hậu; Quản lý môi trường

 

II

Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội

 

4

 

 

1

Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

Quản lý sử dụng đất đai (đối với công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất dịch vụ,...)

1

Kỹ thuật Trc địa - bản đồ

 

2

Phòng Đăng ký thống kê đất đai

Quản lý đăng ký đất đai (thng kê, kiểm kê đất đai)

1

Bn đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý

 

3

Phòng Kinh tế đất

Thẩm định giá đất

1

Qun lý đất đai

 

4

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Hành chính một cửa

1

Luật

 

III

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Ni

 

4

 

 

 

Phòng Tổng hợp

Hành chính tổng hợp

1

Khoa học môi trường

 

Tổ chức nhân sự

1

Qun lý nguồn nhân lực

 

Qun trị công sở

1

Kinh doanh và Quản lý

 

Kế toán

1

Tài chính - Ngân hàng

 

XV

Sở Quy hoạch kiến trúc

 

8

 

 

1

Văn phòng

Hành chính tổng hợp (Văn thư - Tổng hợp; Pháp chế)

2

Hành chính học, Quản lý công, Luật

 

2

Khối các phòng Quy hoạch kiến trúc

Qun lý quy hoạch - kiến trúc theo địa hình

5

Kiến trúc; Kiến trúc công trình; Kiến trúc sư quy hoạch

 

3

Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

1

Kiến trúc; Kiến trúc công trình; Kiến trúc sư quy hoạch

 

XVI

Thanh tra Thành phố

 

3

 

 

 

 

Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

1

Luật

 

 

 

Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo 4

1

Luật

 

 

 

Thanh tra Phòng, chống tham nhũng

1

Luật kinh tế

 

XVII

Ban Quản lý các khu công nghiệp & chế xuất

 

5

 

 

1

Kế hoạch tổng hợp

Kế hoạch tổng hợp, theo dõi đầu tư công nghệ cao

1

Công nghệ thông tin

 

2

Quản lý quy hoạch - xây dựng

Qun lý quy hoạch và xây dựng

1

Xây dựng, Kiến trúc

 

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

2

Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ môi trường.

 

4

Qun lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp

1

Thống kê kinh tế

 

B

KHI QUẬN HUYỆN

 

209

 

 

I

Quận Hoàn Kiếm

 

2

 

 

1

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý kế hoạch và đầu tư

1

Tài chính

 

2

Phòng Y tế

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng

1

Y tế công cộng

 

II

Thị xã Sơn Tây

 

10

 

 

1

Văn phòng HĐND&UBND

Hành chính một cửa

1

Luật

 

2

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý hạ tầng và phát triển đô

1

Cơ sở hạ tầng

 

Quản lý giao thông vận tải

1

Xây dựng Cầu và đường bộ

 

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quản lý khối THCS

1

Sư phạm Vật lý

 

4

Thanh tra Thị xã

Thanh tra

1

Kế toán

 

5

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

1

Luật Kinh tế

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Xây dựng DD và CN

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kế toán

 

Quản lý trật tự xây dựng

2

Qun lý đất đai

 

III

Huyện Ba Vì

 

2

 

 

1

Văn phòng HĐND&UBND

Văn thư

1

Văn thư

 

2

Phòng Y tế

Quản lý BHYT

1

Y khoa

 

IV

Quận Bắc Từ Liêm

 

15

 

 

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý thông tin truyền thông

1

Khoa học máy tính hoặc Tin học hoặc Công nghệ thông tin

 

Quản lý du lịch

1

Văn hóa du lịch

 

2

Văn phòng HĐND&UBND

L tân đi ngoại

1

Văn học

 

Lưu trữ

1

Lưu trữ

 

3

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

6

Luật

 

Quản lý trật tự xây dựng

3

Kỹ thuật xây dựng công trình; Xây dựng DD&CN; Kinh tế xây dựng

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kế toán

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Quản lý đất đai

 

V

Quận Cầu Giấy

 

12

 

 

1

Văn phòng HĐND&UBND

Tiếp nhận và xử lý đơn thư

1

Quản lý công

 

2

Phòng Nội vụ

Qun lý thi đua- khen thưởng

1

Qun lý nhân lực

 

3

Phòng Tư pháp

Tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

1

Luật

 

4

Thanh tra quận

Thanh tra

1

Luật

 

5

Phòng Kinh tế

Qun lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Kinh tế phát triển

 

6

Phòng Qun lý đô th

Quản lý Quy hoạch- Kiến trúc

1

Qun lý đô thị

 

Quản lý xây dựng

1

Xây dựng DD và CN

 

7

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý đầu tư

1

Kinh tế xây dựng

 

Quản lý đầu tư

1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

Qun lý ngân sách

1

Tài chính - Ngân hàng

 

8

Phòng Y tế

Qun lý y tế cơ sở, y tế dự phòng

1

Y khoa

 

9

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

1

Xây dựng

 

VI

Huyện Mỹ Đức

 

0

 

 

VII

Huyện Sóc Sơn

 

2

 

 

1

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

1

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

2

Phòng Qun lý đô thị

Quản lý xây dựng

I

Xây dựng DD&CN

 

VIII

Quận Tây Hồ

 

0

 

 

IX

Quận Hoàng Mai

 

11

 

 

1

VP HĐND - UBND

Hành chính Tổng hợp

1

Luật Hành chính; Quản lý đất đai; Địa chính; Nông nghiệp; Tài chính; Xây dựng; Quy hoạch; Kiến trúc; Đô thị; Quản tr nhân lc: Môi trường;

 

2

Phòng Nội vụ

Quản lý thi đua - khen thưởng

1

Hành chính; Quản trị nhân lực; Luật; Công tác xã hội: Xã hi hc: Sư phm;

 

3

Phòng Y tế

Quản lý Dược, Mỹ phẩm

1

Y, Dược

 

4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

1

Tài chính, Kế hoạch, Xây dựng, Kinh tế đô thị;

 

5

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

1

Xây dựng, Kiến trúc

 

6

Phòng Tư pháp

Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở

1

Luật.

 

7

Đội Quản lý xây dựng đô thị Quận

Chuyên qun trật tự xây dựng

5

Luật, Hành chính, Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

X

Huyện Thạch Thất

 

0

 

 

XI

Quận Long Biên

 

9

 

 

1

Văn phòng HĐND & UBND

Văn thư

1

Văn thư - lưu trữ

 

2

Phòng Nội vụ

Cải cách hành chính

1

Toán - Tin ứng dụng

 

Quản lý công tác thanh niên, hội quỹ

1

Luật

 

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Qun lý tài chính, ngân sách

1

Tài chính- Ngân hàng; Kế toán

 

Quản lý Kế hoạch và đầu tư

1

Kinh tế xây dựng; Quản trị kinh doanh

 

4

Phòng Lao động TB&XH

Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Luật

 

5

Phòng Tài nguyên và môi trường

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và Môi trường

 

Quản lý môi trường

1

Môi trường

 

6

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý hạ tầng và phát triển đô

1

Kiến trúc công trình

 

XII

Huyện Đan Phượng

 

9

 

 

1

Phòng Lao động TB&XH

Tiền lương và bảo hiểm

1

Kế toán

 

2

Đội QLTTXD Đô thị

Qun lý trật tự xây dựng

8

Quản lý đất đai; Luật, Quản lý xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật trắc địa bn đồ; Xây dựng cng đường thủy

 

XIII

Huyện Chương Mỹ

 

7

 

 

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

Qun lý thông tin truyền thông

1

Xuất bản;

 

2

Phòng Kinh tế

Qun lý về chăn nuôi

1

Chăn nuôi; Thú y

 

Qun lý về thương mại

1

Thương mại; Qun lý kinh doanh; Luật

 

3

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý quy hoạch kiến trúc

1

Thiết kế đô thị

 

4

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

2

Kỹ sư xây dựng

 

 

 

 

1

Quản lý cơ sở hạ tầng

 

XIV

Huyện Hoài Đức

 

15

 

 

1

Văn phòng HĐND&UBND

Lễ tân đối ngoại

1

Sư phạm tiếng Nhật

 

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Theo dõi phổ cập, giáo dục thường xun và hướng nghiệp

1

Sư phạm triết học

 

3

Phòng Nội vụ

Thi đua khen thưng

1

Văn học

 

4

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

1

Kiến trúc

 

5

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý tài chính - Ngân sách

2

Kế toán; Tài chính- Ngân hàng

 

6

Phòng Kinh tế

Quản lý tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp

1

Kinh tế phát triển

 

Quản lý thương mại

1

Luật thương mại

 

7

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kthuật xây dựng công trình giao thông

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Quy hoạch xây dựng

 

Quản lý trật tự xây dựng

2

Kiến trúc

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Luật

 

Qun lý trật tự xây dựng

1

Kế toán

 

8

Phòng LĐ-TB&XH

Thực hiện chính sách người có công

1

Quản lý nhà nước

 

XV

Quận Ba Đình

 

9

 

 

1

Phòng Lao động TB&XH

Tiền lương và bảo hiểm

1

Kế toán

 

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề

1

Quản trị nhân lực

 

2

Phòng Tư pháp

Kiểm soát văn bản

1

Luật

 

3

Phòng Kinh tế

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Kinh tế

 

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý thông tin truyền thông

1

Công nghệ thông tin

 

5

Phòng Y tế

Quản lý vệ sinh an toàn thực

1

Y khoa

 

6

Thanh tra quận

Thanh tra

1

Luật

 

7

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

2

Hành chính học; Luật; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Lưu trữ học và Quản trị văn phòng: Quản tr kinh doanh

 

XVI

Quận Nam Từ Liêm

 

14

 

 

1

Phòng Qun lý đô thị

Quản lý giao thông vận tải

1

Xây dựng các công trình giao thông

 

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quản lý tài chính, ngân sách

1

Kế toán

 

Quản lý kế hoạch và đầu tư

1

Tài chính - Ngân hàng

 

3

Phòng Kinh tế

Qun lý thương mại

1

Quản trị kinh doanh.

 

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Quản lý kinh tế

 

4

Phòng Nội vụ

Quản lý Tôn giáo

1

Văn hóa du lịch

 

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức

1

Hành chính học

 

5

Phòng Văn hóa thông tin

Quản lý văn hóa và gia đình

1

Bảo tồn, bảo tàng

 

6

Văn phòng HĐND và UBND

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ kỹ thuật điện tử

 

Văn thư

1

Lưu trữ học

 

Hành chính tổng hợp

1

Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Truyền thông quảng cáo và Văn hóa.

 

Hành chính tổng hợp

1

Địa chính

 

Chuyên trách giúp việc HĐND

1

Hành chính học, Báo chí.

 

7

Phòng Lao động, Thương binh và xã hội

Thực hiện chính sách người có công

1

Kế toán

 

XVII

Huyện Thanh Trì

 

4

 

 

1

Văn phòng HĐND- UBND

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin

 

2

Phòng Nội vụ

Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên

1

Quản trị nhân lực

 

Quản lý tổ chức biên chế và hội

1

Quản trị nhân lực

 

3

Phòng Kinh tế

Quản trị thương mại

1

Quản trị kinh doanh

 

XVIII

Huyện Thường Tín

 

0

 

 

XIX

Quận Đng Đa

 

16

 

 

1

Văn phòng HĐND&UBND

Công nghệ thông tin

1

Công nghệ thông tin; Tin học

 

Văn thư

1

Văn thư lưu trữ

 

Hành chính một cửa

1

Quản trị kinh doanh; Luật

 

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Qun lý tài nguyên nước và khoáng sn

1

Kỹ thuật trắc địa bn đồ

 

3

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý xây dựng

3

Xây dựng DD&CN; Kinh tế xây dựng; Kiến trúc

 

4

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý Tài chính- Ngân sách

2

Tài chính- Ngân hàng; Kế toán

 

5

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý Văn hóa và gia đình

1

Văn hóa học Việt Nam

 

6

Phòng Y tế

Quản lý dân số, KHHGĐ

1

Y khoa, Dược

 

7

Đội QLTTXD Đô thị

Kế toán

1

Kế toán

 

Quản lý trật tự xây dựng

4

Xây dựng DD&CN; Kiến trúc

 

XX

Huyện Phúc Thọ

 

5

 

 

1

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

5

Luật; Xây dựng; Kinh tế thương mại; Kế toán

 

XXI

Huyện Phú Xuyên

 

6

 

 

1

Đội Quản lý TTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

4

Xây dựng DD&CN; Kỹ thuật công trình xây dng; Luật

 

2

Phòng Y tế

Quản lý nghiệp vụ Y

1

Y khoa

 

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai

 

XXII

Huyện Thanh Oai

 

11

 

 

1

Thanh tra huyện

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Luật Kinh tế

 

Thanh tra

1

Xây dựng DD&CN

 

2

Phòng Y tế

Qun lý y tế cơ sở và y tế dự phòng

1

Y khoa

 

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quản lý tài chính- ngân sách

1

Quản lý tài chính công

 

4

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

6

Luật; Xây dựng; Quy hoạch kiến trúc; Quản đất đai;

 

 

1

Tài chính Kế toán

 

XXIII

Quận Hai Bà Trưng

 

7

 

 

1

Phòng Tư pháp

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật, Hành chính tư pháp

2

Luật

 

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý đất đai

1

Địa chính, Trắc địa; Luật

 

Quản lý môi trường

1

Môi trường

 

4

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý tài chính ngân sách

2

Tài chính; Kế toán; Kinh tế

 

5

Phòng Y tế

An toàn thực phẩm

1

Y khoa, Y tế công cộng

 

XXIV

Huyện Mê Linh

 

10

 

 

1

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

1

Qun trị kinh doanh

 

Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

1

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng

 

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sn

1

Tin học trắc địa

 

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai

 

3

Phòng Kinh tế

Quản lý về thủy lợi

1

Công trình thủy lợi

 

4

Phòng Qun lý đô thị

Quản lý xây dựng

1

Xây dựng

 

Quản lý quy hoạch- kiến trúc

1

Kiến trúc

 

Quản lý hạ tầng và phát triển đô

1

Quy hoạch xây dựng

 

5

Đội Quản lý TTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

2

Xây dựng DD&CN; Kỹ thuật công trình xây dng

 

XXV

Huyện Gia Lâm

 

8

 

 

1

Phòng Kinh tế

Qun lý thương mại

1

Kinh doanh thương mại

 

Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1

Phân tích đầu tư tài chính

 

2

Phòng Tài chính- Kế hoạch

Quản lý Kế hoạch và đầu tư

2

Marketting; Kinh tế đầu tư

 

Qun lý Tài chính- Ngân sách

1

Tài chính công

 

3

Phòng LĐ- TB và XH

Tiền lương và bảo hiểm

1

Bảo hiểm

 

Theo dõi bình đẳng giới và bảo trợ xã hội

1

Công tác xã hội

 

4

Phòng Nội vụ

Qun lý thi đua - khen thưng

1

Quản trị văn phòng

 

XXVI

Huyện Đông Anh

 

0

 

 

XXVII

Quận Hà Đông

 

0

 

 

XXVIII

Quận Thanh Xuân

 

5

 

 

1

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị; Quản lý, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

2

Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Giao thông vận tải; Quản lý xây dựng;

 

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý văn hóa và gia đình

1

Quản lý văn hóa; Thư viện; Bảo tồn; Bảo tàng;

 

3

Phòng LĐTB&XH

Thực hiện chính sách người có công

1

Luật, Công tác xã hội, Hành chính, Quản trị nhân lực, Tài chính, Kế toán

 

4

Phòng Y tế

Quản lý nghiệp vụ Y

1

Y khoa, Dược học

 

XXIX

Huyện Quốc Oai

 

7

 

 

1

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

2

Xây dựng

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Kinh tế

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Luật

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Quản lý đất đai

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Tài chính - Ngân hàng

 

Quản lý trật tự xây dựng

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

XXX

Huyện ng Hòa

 

13

 

 

1

Phòng Nội vụ

Cải cách hành chính

1

Hành chính, Luật

 

Chính quyền cơ sở

1

Hành chính, Luật

 

Quản lý đội ngũ cán bộ, công

1

Hành chính, Luật

 

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý đất đai

1

Quản lý đất đai

 

Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản

1

Qun lý tài nguyên nước

 

3

Phòng Lao động- TB&XH

Phòng chống TNXH, tiền lương và bảo hiểm

1

Quản trị nhân lực; Công tác xã hội

 

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý văn hóa và gia đình

1

Qun lý văn hóa; Bảo tồn bảo tàng;

 

5

Phòng Y tế

Quản lý dược, mỹ phẩm

1

Dược

 

6

Đội QLTTXD Đô thị

Quản lý trật tự xây dựng

5

Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật hạ tầng đô thị