ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2012;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật qun lý thuế ngày 20/11/2012;

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban;

4. Ông Dương Hồng Lĩnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Thuế - Thành viên;

6. Ông Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên.

7. Ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

8. Ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

9. Ông Trần Nhật Tân, Giám đc Sở Công Thương - Thành viên;

10. Ông Lương Phan Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Thành viên;

11. Ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

13. Ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

14. Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

15. Ông Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Thành viên;

16. Ông Lương Trường Thọ, Cục trưng Cục Hải quan tnh - Thành viên;

17. Ông Thái Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh - Thành viên;

18. Ông Phan Đình Tý, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh - Thành viên;

19. Ông Đặng Văn Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh - Thành viên;

20. Ông Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật vthuế trên địa bàn.

- Thực hiện công tác kiểm tra quản lý thuế và việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế; xử lý, thu hồi các khoản nợ đọng và phát sinh về thuế theo quy định của các Luật Thuế và Luật Quản lý thuế.

- Thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng cán bộ của đơn vị để tham gia tcông tác thực hiện nhiệm vụ trên.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 củaỦy ban nhân dân tnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ng
ành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Bí thư các huyện, Th
ành, thị ủy;
- TT HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị x
ã;
- Chánh, các Phó VP UBND t
nh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH;
Gửi:
+ Bản giấy: Các thành phần không nhận bản ĐT;
+ Bản điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh