Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 106/2002/QĐ-TTG
NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦNVÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP GIỮACHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỚI CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ AI-XƠ-LEN, CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ PHẦN LAN,
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ PHI-LIP-PIN VÀ CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh về kýkết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namngày 20 tháng 8 năm 1998;

Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các Hiệp định sau:

1. Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việctrốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ai-xơ-len ký ngày 03 tháng 4năm 2002.

2. Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việctrốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Phần Lan ký ngày 21 tháng 11 năm 2001.

3. Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việctrốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Phi-líp-pin ký ngày 14 tháng 11năm 2001.

4. Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việctrốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên kýngày 03 tháng 5 năm 2002.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đốingoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho cơ quan hữu quan nước tangày bắt đầu có hiệu lực của các Hiệp định nói trên.