UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 21 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ CHỨC DANH CÁN BỘ VÀCHI TRẢ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM ỞCẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chínhphủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chínhphủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũtrang;

Căn cứ Nghị quyết số 195/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 củaHĐND tỉnh Nghệ An khóa XV - kỳ họp thứ 9;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ emtỉnh tại Tờ trình số 65/TTr-DSGĐTE ngày 17/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện bố trí chức danh cán bộ và chi trả phụ cấp hàng tháng cho cánbộ làm công tác Dân số, gia đình và trẻ em ở cấp xã, phường, thị trấn của tỉnhNghệ An, như sau:

1. Bố trí cán bộ không chuyên trách làm công tác Dân số, giađình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với số lượng1 cán bộ/1 xã, (phường, thị trấn).

2. Thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng cho cán bộ làm côngtác Dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn như sau:

- Đối với các xã, phường, thị trấn vùng đồng bằng, đô thị:Chi trả theo hệ số 0, 45 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Đối với các xã, thị trấn vùng núi thấp: Chi trả theo hệ số0, 55 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Đối với các xã, thị trấn vùng núi cao: Chi trả theo hệ số0, 65 mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức chi trả trên sau khi trừ số phụ cấp của Chương trình mụctiêu Quốc gia hiện đang được hưởng, phần chênh lệch sẽ do ngân sách địa phươngchi trả.

3. Thời gian thực hiện chi trả từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Điều 2. Giao Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chủ trì, phối hợp với cácngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị để lựa chọn cán bộ có đủ năng lựcđáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và xác định danh sách cụ thể các xã, phường, thịtrấn theo từng vùng, để thực hiện chi trả phụ cấp chính xác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ,Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình vàTrẻ em tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Uỷban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơnvị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành