UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHMỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG CÂY ĂN TRÁI ĐẶC SẢNHUYỆN THUẬN AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy hoạch Nông - Lâm - Ngư nghiệp tỉnhBình Dương đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Tờ trình số 1026/TT-SNN-TTLN ngày 15/12/2006 và Côngvăn số 497/SNN-TTLN ngày 24/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số chính sách hỗ trợnhằm phục hồi và khuyến khích phát triển vùng cây ăn trái đặc sản, huyện ThuậnAn.

Điều 2. Đối tượng được hưởng chính sách khuyếnkhích phát triển cây ăn trái bao gồm: Cá nhân, hộ gia đình (kể cả cán bộ côngchức nhà nước), hợp tác xã, doanh nghiệp có trồng mới cây ăn trái hoặc có vườncây ăn trái đang trong thời kỳ chăm sóc, thu hoạch.

Phạm vi vùng hưởng chính sách: Khu vực 6 xã vensông Sài Gòn thuộc huyện Thuận An bao gồm: An Sơn, An Thạnh, Hưng Định, BìnhNhâm, Lái Thiêu, Vĩnh Phú.

Điều 3. Thời gian hỗ trợ của chính sáchlà 5 năm (từ năm 2008 đến hết năm 2012), quy mô diện tích được hưởng chính sáchhỗ trợ từ 0,1ha trở lên.

Điều 4. Các chính sách hỗ trợ cụ thể nhưsau:

1. Hỗ trợ 100% tiền mua cây giống mới gồm măng cụt,sầu riêng, dâu, bòn bon và mít tố nữ cho diện tích trồng mới (gồm: Lập vườntrồng mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cải tạo trồng lại mới đối với cácvườn bị suy thoái).

2. Hỗ trợ 20% tiền mua phân bón (phân hữu cơ vàvô cơ) cho diện tích cây ăn trái (gồm trồng mới, chăm sóc ở thời gian kiến thiếtcơ bản và chăm sóc ở thời kỳ kinh doanh), đối với 5 loại cây trồng nêu trên.

3. Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, hướng dẫn chuyểngiao về kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch hại, thu hoạch và bảo quản sản phẩm(thông qua các hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn BìnhDương).

4. Hỗ trợ kinh phí ban đầu để hình thành các tổnhóm tiêu thụ, xây dựng thương hiệu trái cây của vùng. Khuyến khích các thànhphần kinh tế hình thành mạng lưới tiêu thụ sản phẩm bằng việc miễn, giảm thuế ởkhâu tiêu thụ trong thời gian 5 năm (từ năm 2008 đến năm 2012).

5. Tiếp tục xây dựng và thực hiện các dự án nạovét kênh mương, xây dựng giao thông nội đồng trong khu vực.

6. Hỗ trợ cho các hộ nông dân canh tác cây ăn tráikhu vực 6 xã ven sông Sài Gòn có nhu cầu, được vay đủ vốn từ Ngân hàng Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 5 năm để đầu tư trồng mới, chămsóc vườn cây ăn trái với lãi suất thương mại hiện hành.

7. Hỗ trợ cho các hộ nghèo trong vùng trồng câyăn trái nêu trên được vay vốn dưới hình thức tín chấp với định suất vay mỗi năm9.000.000đ/ha trong thời hạn 5 năm với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách– Xã hội để đầu tư trồng mới, chăm sóc vườn cây.

Điều 5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính,Sở Thương mại - Du lịch, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôntỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện ThuậnAn, các ban ngành đoàn thể của huyện Thuận An, Uỷ ban nhân dân và các ban ngànhđoàn thể của 6 xã thuộc vùng quy hoạch được thụ hưởng chính sách hỗ trợ chịutrách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Giao Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Anhằng năm xây dựng kế hoạch vốn thực hiện, tổ chức triển khai thực hiện và giámsát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ này.

Điều 7. Giao ngành nông nghiệp và phát triểnnông thôn thực hiện hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, phòng trừ dịch hại, thu hoạchvà bảo quản nông sản; phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân huyện Thuận An xây dựng vàthực hiện các dự án nạo vét kênh mương, xây dựng giao thông nội đồng trong vùngđược thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Điều 8. Giao Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh xemxét, thực hiện cho vay đối với các hộ nông dân trong vùng được thụ hưởng chínhsách hỗ trợ.

Điều 9. Giao Sở Thương mại và Du lịch xâydựng và thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí ban đầu để hình thành các tổ nhóm tiêuthụ, xây dựng thương hiệu cây ăn trái đặc sản Lái Thiêu. Giao Cục Thuế xây dựngvà thực hiện chính sách miễn, giảm thuế trong khâu tiêu thụ nhằm khuyến khíchcác thành phần kinh tế thành lập mạng lưới tiêu thụ trái cây của vùng.

Điều 10. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởThương mại và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách –Xã hội tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thuận An vàcác đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Thị Kim Vân