Y BAN NHÂN N
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****

S: 106/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐNH

VỀ MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNGNHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞHỮU NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2006 CỦA CHÍNHPHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Hộiđồng nhân dân thành phố về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụngđất ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Nhà ở;
Xét đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Sở Tài chính tại Công văn số 883/LSXD-TC ngày 06 tháng 02 năm 2007
,

QUYẾT ĐNH:

Điều 1.Nay ban hành và áp dụng mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữunhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị địnhsố 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu:

- Nhà ở của cá nhân: 100.000 đồng/giấy;

- Nhà ở của tổ chức: thu lệ phí theo diện tích sàn xây dựng:

+ Diện tích dưới 500 m2: 200.000 đồng/giấy;

+ Diện tích từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2: 350.000 đồng/giấy;

+ Diện tích từ 1.000 m2 trở lên: 500.000 đồng/giấy.

2. Lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, xác nhận sự thayđổi giấy chứng nhận: 50.000 đồng/giấy không phân biệt nhà ở của cá nhân hay tổ chức.

3. Tỷ lệ để lại: toàn bộ mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận lầnđầu và cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận cho cá nhân, tổ chứcđược giữ lại cho cơ quan cấp giấy chứng nhận để trang trải các chi phí cần thiếtphục vụ công tác cấp giấy chứng nhận.

4. Các cơ quan cấp giấy chứng nhận được quyền chủ động cânđối giữa số dư từ nguồn thu lệ phí cấp đổi, cấp lại, xác nhận sự thay đổi giấychứng nhận để bù vào phần thiếu hụt trong chi phí cấp giấy chứng nhận lần đầu.

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 08 năm 2007.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môitrường, Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Ủy ban nhân dân các quận- huyện và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Điều 1, Quyết địnhnày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Điều 4: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuếthành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhn:
- Như Điu 4;
- Văn png Chính ph;
- B Xây dng; B Tài chính;
- B Tài ngun và Môi trường;
- Cc Kim tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thưng trc Tnh y;
- Thưng trc HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn png Thành y;
- Các s - ngành thành ph;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐT-Thh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hu Tín