HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC, ĐĂK NÔNG THUỘC TỈNH ĐĂK LĂK.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Krông Pắc, Đăk Nông thuộc tỉnh Đăk Lăk như sau:

A. Huyện Krông Pắc.

- Tách của xã Krông Buk thuộc huyện Krông Pắc 1.900 hécta diện tích tự nhiên để sáp nhập vào xã Ea Kar cùng huyện.

- Xã Ea Kar có 45.400 hécta diện tích tự nhiên.

Địa giới xã Ea Kar ở phía đông giáp huyện M—đăk; phía tây giáp xã Krông Buk; phía nam giáp huyện Krông Bông; phía bắc giáp tỉnh Gia Lai-Kon Tum.

- Xã Krông Buk còn 13.000 hécta diện tích tự nhiên.

Địa giới xã Krông Buk ở phía đông giáp xã Ea Kar; phía tây giáp xã Ea Phê và xã Ea Kuăng; phía nam giáp xã Ea Kuăng và xã Ea Uy; phía bắc giáp huyện Krông Buk.

B. Huyện Đăk Nông.

- Chia xã Quảng Phú thành hai xã lấy tên là xã Quảng Phú và xã Đức Xuyên.

Xã Quảng Phú có 5.100 hécta diện tích tự nhiên với 2.003 nhân khẩu.

Địa giới xã Quảng Phú ở phía đông giáp xã Nam Ka (thuộc huyện Lăk); phía tây giáp xã Quảng Sơn; phía nam giáp xã Đức Xuyên; phía bắc giáp xã Nam Nung (thuộc huyện Đăk Mil) và xã Nam Ka (thuộc huyện Lăk).

- Xã Đức Xuyên có 3.700 hécta diện tích tự nhiên với 1.371 nhân khẩu.

Địa giới xã Đức Xuyên ở phía đông giáp xã Nam Ka (thuộc huyện Lăk); phía tây giáp xã Quảng Sơn; phía nam giáp xã Quảng Phú.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)