UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁCĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05tháng 8 năm 2009 của liên Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vựckế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn các Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh HàNam như sau:

1. Thành lập Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành trên cơ sở sápnhập Phòng Kế hoạch Công nghiệp- Giao thông và Phòng Kế hoạch Nông lâm nghiệp.

2. Thành lập Phòng Hợp tác đầu tư: là Phòng chuyên môn thammưu, giúp Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về lĩnh vực: Xây dựngkế hoạch và thực hiện các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệmvụ cụ thể các Phòng chuyên môn; sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo quy định về phâncấp quản lý cán bộ hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đâytrái với Quyết định này nay bãi bỏ;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nộivụ, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, NC, KTTH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng