ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1060/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNGHIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DIÊN KHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ- UBND ngày27/12/2012 của UBND tỉnhKhánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 tỉnhKhánh Hòa;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyệnDiên Khánh tại Tờ trình s 23/TTr-UBND ngày16/4/2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 677/SNV-CCHC ngày18/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệtkèm theo Quyết định này Đề án thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theohướng hiện đại tại UBND huyệnDiên Khánh kèm theo T trình số 23/TTr- UBND ngày16/4/2013 của UBND huyện Diên Khánh.

Điều 2. Tổ chức thựchiện:

1. UBND huyện Diên Khánh có trách nhiệmchủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo nội dungĐ án đã đượcphê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

2. Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch vàĐầu tư, Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp thẩm địnhcác nội dung có liên quan theo chức năng.

Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp các cơquan liên quan tng hợp, xử lýkịp thời các vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc triển khai Đ án.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh;Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyềnthông; Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
-
BộNội vụ;
-
TT. Tỉnh ủy (b/c);
-
TT.HĐND tỉnh (b/c);
- TT Cổng thông tin điện tử ca tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa;
-Lưu VT, NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

NguyễnChiếnThắng

ĐỀ ÁN

THỰCHIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH(Đínhkèm theo tờ trình số23/TTr-UBNDngày 16/4/2013 của UBNDhuyện Diên Khánh)

Phần thứ nhất.

CĂNCỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửaliên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước địa phương;

- Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 29/11/2007 củaUBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửaliên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chínhphủ và một số văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Thông báo số 282/TB-UBND ngày 10/8/2012 của Ủyban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kết luận của Chủ tịchUBND tỉnh tạiHội nghị tổng kết thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại tại cấp huyện.

- Quyết định số 3275/QĐ- UBND ngày27/12/2012 của UBND tỉnhKhánh Hòa ban hành Kế hoạch cảicách hành chính năm 2013 tỉnhKhánh Hòa.

- Thông báo số 49/TB- UBND ngày05/02/2013 của UBND tỉnh về kếtluận Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2012, triển khai Kế hoạch cảicách hành chính năm 2013 của tỉnh.

Phần thứ hai.

ĐÁNHGIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI HUYỆN DIÊN KHÁNH

I. THUẬN LỢI:

1. Việc thực hiện cơ chế “Một cửa” và mộtcửa liên thông tại UBND huyệnDiên Khánh và UBND xã, thị trấn đượctổ chức, nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, đã góp phần cơ bản giải quyếtđược nhiều vấn đề khiếm khuyết, tồn tại lâu nay, cụ thể như:

- Giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệpkhi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Góp phần chống tệ quan liêu, cửa quyền, thamnhũng của một bộ phận cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần,thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Nâng cao chất lượng công vụ, hiệu lực, hiệuquả quản lý nhà nước.

- Góp phần làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm củacơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đếnngười dân và doanh nghiệp.

- Góp phần sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơquan hành chính nhà nước theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củahuyện đã bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn và nhiệt tình trong công tác tạođiều kiện thuận lợi khi giải quyết công việc; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bảođảm đúng thời gian quy định và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó việc bố trí phònglàm việc, các thiết bị cần thiết phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtương đối đầy đủ, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ công việc.

3. Việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ theoquy trình “Một cửa và một cửa liên thông” từ cấp huyện đến cấp xã đúng với nhữngquy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, phù hợp với tình hìnhđịa phương theo hướng ngày càng thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

4. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồsơ cho người dân và doanh nghiệp theo cơ chế “Một cửa và một cửa liên thông” đãloại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian, giảm phiềnhà cho người dân và doanh nghiệp khi có yêu cầu giải quyết công việc. Ý thứctrách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của những cán bộ công chức được nângcao; thẩm quyền của từng cấp, trách nhiệm của từng cơ quan trong giải quyết thủtục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp được xác định rõ ràng vì vậyđã được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

II. KHÓ KHĂN:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêutrên, công tác tiếp nhận và trả kết quả của huyện vẫn còn những hạn chế nhưsau:

1. Một số lãnh đạo của các cơ quan, đơn vịchưa nhận thức đúng tầm quan trọng của cơ chế “một cửa và một cửa liên thông”,từ đó chưa tập trung chỉ đạo, làm chậm tiến độ cải cách thủ tục hành chính củahuyện, vẫn còn tình trạng hách dịch, quan liêu, cửa quyn của một bộphận cán bộ, công chức; chưa đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

2. Công tác chỉ đạo cải cách hành chínhvà cơ chế “một cửa và một cửa liên thông” được huyện rất quan tâm, chú trọng vàkhông ngừng được tăng cường. Tuy nhiên, tính đng bộ và hiệu lực chỉđạo có nơi, có lúc chưa đảm bảo yêu cầu, chưa thực hiện được những chế tài cầnthiết để bảo đảm hiệu quả chỉ đạo. Các công cụ chỉ đạo thiết yếu gồm lập chươngtrình, kế hoạch, chế độ thông tin, báo cáo, côngtác đôn đốc,kiểm tra chưa được vận dụng đầy đủ, hợp lý làm giảm hiệu quả triển khai thực hiện.

3. Việc áp dụng cơ chế “một cửa và một cửaliên thông” giải quyết thủ tục hành chính tại huyện và các xã, thị trấn qua thờigian triển khai đã đem lại những kết quả và hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên hiệnnay, việc bố trí địa điểm trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vẫnchưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc ngày càng tăng của nhân dân. Mộtsố nơi đã thể hiện sự quá tải, phòng làm việc, trang thiết bị làm việc và cácđiều kiện tiếp đón công dân chưa được chu đáo, đặc biệt là ở cấp xã. Việc áp dụngtin học tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn nhiều hạn chế, cả về phương tiệnlẫn năng lực để chuyển giao, tiếp nhận và vận hành. Nhân sự của Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả chưa được chuyên môn hóa cao vì chưa được tập huấn đầy đủ các kỹnăng tác nghiệp.

4. Sự liên thông trong quy trình giải quyếtthủ tục là một trong các yếu tố nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “một cửa”.Phần lớn thủ tục đã quy định có sự liên thông nhưng thực tế triển khai chưa đạtyêu cầu.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiệncơ chế “Một cửa và một cửa liên thông” tại huyện Diên Khánh trong thời gian tới,UBND huyện xâydựng Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại, với những nội dung nhưsau:

Phần thứ ba.

NỘIDUNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI UBND HUYỆNDIÊN KHÁNH

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường sự thuận lợi tối đa cho ngườidân và doanh nghiệp khi đến giảiquyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếpnhận và trả kết quả của huyện vớiphương châm thực hiện của mục tiêu là: “Côngkhai, minh bạch - Công tâm, chu đáo - Đúng Pháp luật”.

2. Bảo đảm thời gian giải quyết thủ tụchành chính từ khi chính thức tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả cuối cùng chongười dân và doanh nghiệp không quá thời gian quy định.

3. Xác định rõ đầu mối thực hiện cơ chế mộtcửa liên thông (chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của người dân và doanh nghiệp;liên hệ với các cơ quan liên quan để hoàn tất mọi thủ tục; trả kết quả cuốicùng cho người dân và doanh nghiệp); các mối quan hệ liên thông giữa các cơquan của huyện, đối với UBND xã, thịtrấn và Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của huyện

4. Xác định cụ thể công việc, trách nhiệm,thời gian tác nghiệp của từng bộ phận, cá nhân trong quy trình; bảo đảm quytrình luân chuyển, xử lý hồ sơ theo đúng quy định.

5. Thống nhất đưa toàn bộ thủ tục hànhchính thuộc chức năng, thẩm quyền của UBND huyện (Đề án 30) vào tiếp nhận và trả kếtquả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; lấy Bộ phận Một cửa cấp huyện làm trung tâmđể từng bước liên thông trực tuyến với các Sở và UBND các xã, thị trấn, tiến tớinối mạng trực tuyến để giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dânvà doanh nghiệp qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên.

II. NGUYÊN TẮC

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng,đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục hành chính, phí,lệ phí, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

3. Nhận yêu cầu và trả hồ sơ tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả.

4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanhchóng, thuận tiện, đúng thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

5. Đảm bảo sự phối hợp giải quyết công việcgiữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công việccủa người dân và doanh nghiệp.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thôngtin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC BỘ PHẬNTIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆNĐẠI

1. Mô hình tổ chức

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làđơn vị của UBND huyện. Thành viên của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảgồm các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND huyện vàcác cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương. Văn phòng HĐNDvà UBND huyện đượcUBND huyệngiao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả, về biên chế thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND huyệnvà các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương. Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách của cơ quan,đơn vị mình tham gia công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lànhững người có trình độ chuyên môn khá hoặc giỏi trở lên, để bảo đảm việc tiếpnhận và trả kết quả đối với các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trên cáclĩnh vực được áp dụng giải quyết theo cơ chế một ca liên thông.

Trong trường hợp cán bộ, công chức,viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nghỉ phép hoặc nghỉ việcđể giải quyết công việc riêng, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải cử cán bộ,công chức, viên chức khác thay thế đồngthời thông báo vớiChánh Văn phòng HĐND và UBND huyện biết để quản lý, điều hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đượcChủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành trực tiếp Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của huyện, kiểm tra định kỳ, giám sát thường xuyên việcthực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Lịch làm việc

Thời gian cán bộ, công chức, viên chứclàm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như sau:

Buổi sáng từ: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ00 phút.

Buổi chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 16giờ 00 phút.

Riêng ngày thứ bảy hàng tuần, Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả làm việc vào buổi sáng, theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 05/7/2010 củaUBND huyệnDiên Khánh.

3. Lĩnh vực thủtục áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu thực hiện việctiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với toàn bộlĩnhvực thủtục hànhchính ápdụngthống nhất ởcấp huyện và một số thủ tục thuộc ngành dọccấp huyện,cụthểnhư sau:

- Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

- Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông.

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Lĩnh vực Y tế.

- Lĩnh vực Công Thương.

- Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội.

- Lĩnh vực Nội vụ.

- Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư.

- Lĩnh vực Tư pháp.

- Lĩnh vực Cấp giấy chứng minh nhân dân.

4. Bố trí nhân sự,các quầy nghiệp vụ

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 11 người và được bố trí ở 07 quầy chialàm 02 tổ như sau:

- Tổ một cửa liên thônglĩnh vực đất đai được bố trí quầy, với 04 công chức, viên chức, gồm:

+ 03 Viên chức Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất huyện.

+ 01 Công chức Chi cục Thuế huyện.

- Tổ Một cửa: 07người, gồm:

+ Phòng Tư pháp :01 người.

+ Văn phòng HĐND và UBND huyện :02 người.

+ Cấp giấy chứng minh nhân dân :03 người.

+ Lao động Thương binh và Xã hội :01 người.

Tại khu vực giao dịch thủ tục hànhchính giữa Bộ phận một cửa với công dân, tổ chức, có các quầy nghiệp vụ tiếp nhậnhồ sơ, trả kết quả được bố trí theo các lĩnh vực thủ tục như sau:

- 03 quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả lĩnh vựcđất đai: do tổ một cửa liên thông lĩnh vực đất đai phụ trách, có 04 công chức,viên chức: gồm 03 viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và 01 công chứcChi cục thuế tiếp nhận và thực hiện.

- 01 quy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả lĩnh vực Kế hoạchvà Đầu tư + Tài chính + Xây dựng - Giao thông + Công Thương + môi trường + lĩnhvực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: do 01 công chức của Văn Phòng UBND vàHĐND tiếp nhận và thực hiện.

- 01 quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả lĩnh vựcTư pháp: do 01 công chức của Phòng Tư pháp phụ trách.

- 01 quầy cấp giấy chứng minh nhân dân: do 03 côngchức Công an huyện tiếp nhận và thực hiện.

- 01 quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Nội vụ + Vănhóa - Thể thao và Du lịch + Lao động Thương binh và Xã hội + Y tế + Giáo dục vàĐào tạo và trả kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí, có 02 công chức: gồm 01công chức của Văn phòng UBND và HĐNDvà 01 công chức phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thực hiện.

Tại các quầy giao dịch có ghi tên củatừng lĩnh vực giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để công dân, tổchức biết, nộp hồ sơ và phản ảnh tại thùng thư góp ý.

IV. VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤTVÀ TRANG THIẾT BỊ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

1. Cơ sở vật chất: Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả đặt trong trụ sở của UBND huyện. Phòng làm việc Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả được đầu tư xây dựng mới với diện tích 120m2; trong đó diện tíchnơi đón tiếp, ngồi chờ của công dân chiếm 50% có trang bị đầy đủ các nhu cu thiết yếucho người dân và doanhnghiệp khi liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính như:ghế ngồi, nước uống, ti vi, máy điều hòa nhiệt độ...

2. Về trang thiếtbị:

a) Về trang thiết bị củacác phòng chuyên môn: Để đảm bảo hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơvà trả kết quả cho công dân theo Đ án một cửa liên thông theo hướng hiện đại,các phòng chuyên môn cân đối nguồn ngân sách được giao để đầu tư mua sắm trangthiết bị, đảm bo vận hành đồngbộ với hệ thống.

b) Về trang thiết bị tạiBộ phn Một cửa.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảhuyện được đầu tư trang bị một số thiếtbị sau:

TT

Tên thiết bị

ĐVT

SL

1

Máy chủ DELL610&DELL 710

Bộ

02

2

Máy tính

Bộ

10

3

Máy in HP 02 mặt

Chiếc

02

4

Lưu điện UPS - 500VA

Cái

10

5

Lưu điện UPS - 3000 VA và 1500 VA

Cái

02

6

Máy scanner 2 mặt tốc độ cao

Bộ

01

7

Máy tính màn hình cảm ứng

Hệ thng

01

8

Hạ tầng mạng LAN (Cáp, connector, hộp đấu nối, máng đi dây, vật tư và công lp đặt)

Hệ thng

01

9

Máy quét mã vạch

Bộ

02

10

Hệ thống xếp hàng tự động

Hệ thng

01

11

Hệ thống Camera giám sát (kèm theo 02 màn hình hiển thị chuyên dụng)

Hệ thng

02

12

Hệ thống khảo sát lấy ý kiến khách hàng tự động

Hệ thng

01

13

Thiết bị chng sét

Bộ

01

14

Tng đài KX-TES824

Bộ

01

15

Hệ thng SMS modem

Bộ

01

16

Tủ rack chứa thiết bị 42U-multimedia

Cái

01

17

Máy photocopy Toshiba e STUDIO 456

Cái

01

18

Máy điều hòa NAGAKAWA 100000BTU, loại 2 cục, 2 chiều NP A100B

Bộ

02

19

Tủ bàn quy

Bộ

01

20

Ghế ngi chờ

Cái

20

21

Cơ sở vật chất phục vụ việc sử dụng và vận hành hệ thống (tủ, bàn ghế, hệ thống âm thanh…); chi phí phụ kiện, công lắp đặt và chạy thử hệ thống

V. QUY TRÌNH TIẾP NHẬNVÀ TRẢ KẾT QUẢ:

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo sơ đồ sau:

Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Chú thích:

(1) Tổ chức, công dân liên hệ giải quyếtcác thủ tục hành chính đến quầy giao dịch của Bộ phận tiếp nhận theo lĩnh vựcđã đăng ký để nộp hồ sơ.

(2) Bộ phận tiếp nhận sau khi tiếp nhận hồsơ của Tổ chức, công dân chuyển cho các cơ quan chuyên môn của huyện.

* Sau khi nhận hồ sơ các cơ quanchuyên môn thực hiện như sau:

- Đối với những hồ sơ thuộc các cơ quan chuyênmôn của huyện hoặc UBND huyện giảiquyết theo thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn tiến hành tác nghiệp.

- Đối với những loại hồ sơ cần có sự xác nhận củacơ quan chuyên môn của tỉnh và Cấp xã chuyển lên, các cơ quan chuyên môn củahuyện thực hiện công tác tác nghiệp với các cơ quan này theo trình tự (5) và(6) của sơ đồ trên.

(3) Các cơ quan chuyên môn của huyện kýxác nhận theo thẩm quyền hoặc trình UBND huyện ký.

(4) Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND huyện,lãnh đạo UBND huyện kývà chuyển cho cơ quan chuyên môn.

(7) Sau khi ký xác nhận theo thẩm quyền hoặctrình UBND huyện ký,cán bộ tác nghiệp các cơ quan chuyên môn của huyện mang đến bộ phận văn thư đểđóng dấu, sau đó bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả hoặc lãnh đạo UBNDhuyện chuyển trực đến Bộ phận trả kết quả.

(8) Bộ phận trả kết quả tiến hành trả kếtquả cho Tổ chức và công dân, thu phí, lệ phí theo quy định.

VI. CÁC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊNTHÔNG:

Sau khi Đề án được UBND tỉnh phêduyệt, UBND huyện sẽban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tụchành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Diên Khánh;Thành lập Ban ch đạo và Tổgiúp việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông huyện Diên Khánh, thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chếmột cửa hiện đại huyện; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại huyện DiênKhánh.

VII. CÔNG TÁC TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN:

UBND huyện Diên Khánh thường xuyên t chức tuyêntruyền, phổ biến nhằm tạo được sự quan tâm và ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dânvề sự thay đổi phong cách làm việc, phương thức giải quyết công việc trong quátrình giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liênthông hiện đại.

VIII. DỰ KIẾN KINHPHÍ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾTQUẢ:

Sau khi Đề án được UBND tỉnh phêduyệt, UBND huyện đề nghị các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông hướng dẫnvà thẩm định theo quy định về mặt chuyên môn, kỹ thuật đối với việc xây dựng trụs, mua sắm vàsử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả.

Về kinh phí dự kiến: 3.257.300.000đ (Ba tỷ, hai trăm năm mươi bảy triệu ba trăm ngàn đồng), trong đó:

1. Kinh phí đầu tư xây dựng phòng làm việcbộ phận một cửa hiện đại: 1.200.000.000 đ (Một t, hai trămtriệu đồng).

ính kèm Quyếtđịnh phê duyệt thiết kế - tng dự toán côngtrình).

2. Đầu tư cơ sở vật chất tại bộ phận mộtcửa hiện đại 486.200.000đ

3. Kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiếtbị công nghệ thông tin và thiết bị khác theo hướng hiện đại: 1.069.100.000 đ(Một tỷ, khôngtrăm sáu mươi chín triệu mộttrăm ngàn đồng) trong đó:

+ Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin:969.100.000đ.

+ Kinh phí dự phòng và chi khác: 100.000.000đ

4. Kinh phí do Sở Thông tin và Truyềnthông chủ trì thực hiện: 502.000.000 đ (Năm trăm lẻ hai triệu đồng), gồm:

+ Triển khai áp dụng phần mềm điện tửdùng chung: 180.000.000đ

+ Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ vậnhành hệ thống: 80.000.000đ

+ Hệ thống khảo sát lấy ý kiến kháchhàng tự động do Sở Thông tin Truyền thông xây dựng phần mềm thay thế:242.000.000đ

IX. NGUỒN KINH PHÍ THỰCHIỆN ĐỀ ÁN:

1. Ngân sách huyện cân đối đầu tư là: 1.812.600.000đ,gồm:

+ Đầu tư xây dựng phòng làm việc:1.200.000.000đ

+ Đầu tư trước một số trang thiết bịcông nghệ thông tin: 26.400.000đ

+ Đầu tư cơ sở vật chất trong bộ phậnmột cửa hiện đại: 486.200.000đ

+ Kinh phí dự phòng và chi khác: 100.000.000đ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợkinh phí triển khai áp dụng bộ phần mềm, đào tạo nghiệp vụ và hệ thống khảo sátlấy ý kiến khách hàng tự động thực hiện Đề án là: 502.000.000đ, gồm:

+ Triển khai áp dụng phần mềm điện tử,Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành hệ thống là 260.000.000đ.

+ Hệ thống khảo sát lấy ý kiến kháchhàng tự động (xây dựng phn mềm thay thế)là 242.000.000đ.

3. Kinh phí đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ mua sắm trangthiết bị công nghệ thông tin là 942.700.000đ. (Chín trăm bn mươi haitriệu bảy trăm ngàn đồng)

Trên đây là nội dung Đề án thực hiệnthủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại UBND huyệnDiên Khánh./.

DỰTRÙ KINH PHÍ

TRIỂNKHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI TẠI UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH

I. Kinh phí mua sắmhạ tầng công nghệ thông tin.

TT

Tên thiết bị (Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn)

ĐVT

SL

Đơn giá (Dự kiến) (có VAT)

Thành tiền (đ)

Ghi chú

1

Máy chủDELL610&DELL 710

Bộ

02

132.000.000

264.000.000

2

Máy tính

Bộ

10

9.350.000

93.500.000

3

Máy in HP 2 mặt

Chiếc

02

5.500.000

11.000.000

4

Lưu điện UPS - 500VA

Cái

10

1.100.000

11.000.000

5

Lưu điện UPS - 3000 VA và 1500 VA

Cái

02

6.600.000

13.200.000

6

Máy scanner 2 mặt tc độ cao

Bộ

02

22.000.000

44.000.000

7

Máy tính màn hình cảm ứng

Hệthống

01

110.000.000

110.000.000

8

Hạ tầng mạng LAN (Cáp, connector, hộp đấu nối, máng đi dây, vật tư và công lắp đặt)

Hệthống

01

15.400.000

15.400.000

9

Máy quét mã vạch

Bộ

02

3.300.000

6.600.000

10

Hệ thng xếp hàng tự động

Hệthống

01

165.000.000

165.000.000

11

Hệ thng Camera giám sát (kèm theo 02 màn hình hiển thị chuyên dụng)

Hệthống

02

60.500.000

121.000.000

12

Thiết bị chng sét

Bộ

01

88.000.000

88.000.000

Cộng

942.700.000

13

Tng đài KX-TES824

Bộ

01

5.500.000

5.500.000

UBND huyện đã trang bị

14

Hệ thng SMS moden

Bộ

01

11.000.000

11.000.000

UBND huyện đãtrang bị

15

Tủ rack chứa thiết bị 42U-multimedia

Cái

01

9.900.000

9.900.000

UBND huyện đã trang bị

Cộng

26.400.000

16

Hệ thng khảo sát ly ý kiến khách hàng tự động

Hệthống

01

242.000.000

242.000.000

Do Sở TT và TT hỗ trợ, xây dựng phầnmềm thay thế

Đầu tư cơ sở vật chất

17

Máy photocopy Toshiba e STUDIO 456

Cái

01

110.000.000

110.000.000

18

Máy điều hòa NAGAKAWA 100000BTU, loại 2 cục, 2 chiều NP A100B

Bộ

02

60.500.000

121.000.000

19

Tủ bàn quy

Bộ

01

132.000.000

132.000.000

20

Ghế ngồi chờ

Cái

20

660.000

13.200.000

21

Cơ sở vật cht phục vụ việc sử dụng và vận hành hệ thống (tủ, bàn ghế, hệ thống âm thanh...); chi phí phụ kiện, công lắp đặt và chạy thử hệ thống

110.000.000

Cộng

486.200.000

TỔNG CỘNG

1.697.300.000

II. Kinh phí triển khai áp dụngphần mm điện tử dùng chung

- Chi phí cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm: 140.000.000đ.

- Chi phí hỗ trợ, khắc phục sự cố hệ thống: 20.000.000đ.

- Chi phí triển khai, vận hành: 20.000.000đ.

Cộng: 180.000 000 đ

III. Kinh phí đàotạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm việctại bộ phận mộtcửa và các phòng ban có liên quan: 80.000.000 đ

IV. Kinh phí dựphòng và chi phí khác (quản lý, tư vấn đầu tư...):100.000.000đ.

Tổng cộng kinh phí thực hiện (I+II+III+IV):2.057.300.000đ

(Hai tỷ, không trămnăm mươi bảy triệu ba trăm ngàn đồng)

BẢNGCHI TIẾT

DANHMỤC CÁC THIẾT BỊ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA HIỆN ĐẠI HUYỆN DIÊN KHÁNH

1. Hệ thống mạngLAN:Kết nối các thiết bị: Máy chủ, máy trạm, máy in, máy scanner, SMSModem...gồm:

- Swich 24 port 10/100.

- Dây cáp mạng Cat-5e, dây cáp mạng Cat-6e, đầucắm Connector RJ45, dây cắm điện nguồn, cắm điện, automat, nẹp nhựa chạy dây.

2. Hệ thống máychủ:

- Số lượng 02 bộ.

- Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tươngđương máy chủ IBM x 3650 M4 nhưsau:

+ X 3650 M4, Xeon 6 C E 5-2620 95 W 2.0GHz /1333 MHz/15 MB, 1x8 GB, O/Bay HS 2.5 in SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s,Rck

+ 8 GB Memory (1x8GB,2Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600 MHzLP PDIMM

+ IBM 300 GB 2.5 in SFF 10K 6 Gbps HSSAS HDD.

+ Sever RAID M5100 Series 512 MCache/RAID 5 Upgrade forIBM System x Sever RAIDM5100 Series Battery Kit for IBM System x IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner x 3650 M4 ODDCable.

+ IBM Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P

+ IBM 2 Button Optical Wheel Mouse -Black - USB

+ Line cord - 2.8 m, 10 A/250V, C13 toBS 1363/A (UK)

+ Power supply 550 W (dự phòng)

3. Hệ thống máytính

- Số lượng: 10 bộ

- Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tươngđương máy tính Dell Vostro 230 Mini Towe Desktop như sau:

+ Intel®Core(TM)2 Duo Processor E8400,3GHz, 6MB, 1333 MHzFSB

+ 2GB Dual Channel DDR31333 MHZ

+ 16X max SATA DVD +/- RW with DualLayer Write

+ Gigabit LAN onboard

+ LCD 17 inch

4. Máy in

- Số lượng: 03 cái

- Thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương máyin HP P2035 như sau:

+ Máy in Laser khổ A4,600x600 dpi

+ Tốc độ in 30 ppm

+ Bộ nhớ 16 MB RAM with Ret

+ Ngôn ngữ in: HP PCL5e & Host-Based

+ Giao diện Parallel & USB 2.0 HS

+ Khay nạp giấy tay 50 tờ

+ Khay nạp giấy tự động 250 tờ

+ Khay trả giấy ra 150 tờ

5. UPS

- Số lượng: 01 cái 3000 VA, 01 cái 1500 VA, 08cái 500 VA

- Thông số kỹ thuật cơ bản UPS loại 3000 VA hoặctương đương như sau:

+ UPS Chloride (3000 VA)

+ Input Voltage Range: 170 - 300 V

+ Input Frequency: 50/60 Hz(Frequency auto - detection)

+ Output Power Capacity: 2700Watts/3000 VA

+ Nominal Output Voltage: 220 V

+ Output Frequency: 50 or 60 Hz

+ Interface Port (s): DB-9 RS-232, RJfor data line protection

- Thông số kỹ thuật loại UPS loại 1500 VA và500 VA tương đương

6. SMS Modem

- Số lượng: 01 bộ

- Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tươngđương như sau:

+ Dual-band 900/1800 MHz

+ 3V SIM card slot

+ Standard RS232 interface

+ Double tone multi-frequency function(DTMF)

+ Send and receive voice, data, fax,e-mail, SMS

+ Maximum transmitting speed 115 KB/s

+ Support AT command to make remotecontrol (GSM07.07 and 07.05)

+ RPGS Class 8

+ Antenna with high sensitivity

+ Always on-line

+ Conform with ETSI GSM Phase2+standard

+ Class 4, 2W @ 900 MHz

+ Class 1, 1W@ 1800 MHz

+ Input voltage 5V-24V DC

+ Input curent 1A-2A

+ Working temperature -20-+60

+ Storage temperature -25-+70

+ Accessories: AC/DC adaptor, RS232cable, antena, 2 mounting plates, CD.

7. Hệ thống máytính màn hình cảm ứng

- Số lượng: 01 bộ

- Loại màn hình cảm ứng tích hợp máy tính xửlý, có cấu hình, thông s kỹ thuật cơbản hoặc tương đương như sau:

+ Size: 19"

+ Max resolution: 1280 x 1024

+ Viewing Angel (H-V): 160 (H)/160 (V)

+ CPU: Pentium M 1.6GHz

+ Chipest: Intel 915 GM

+ Ram: 1G (max 2G)

+ HDD: 80 GB

+ Bluetooth, wireless 820.11 b/g

+ Audio: AMP 3W+AMB 3W

+ Optional HSDPA Module: Yes

+ Mounting: Pane, Wall, Stand andArm (VESA 100 mm x 100 mm)

+ Dimension (WxHxD) (mm):470x383x18.4

+ Operating Temperature (°C): 0°C -45°C with CF card or SATA interface 2.5 SSD HDD

+ Touch screen: Risistive Type 5-Wire(touch controller IC is onboard)

+ Power Adapter: Power 84 W, input: 90VAC-264VAC @ 50/60 Hz, output: 12VDC

+ Power Requirement: 12 VDC

+ Power Cosnumption: 82 VDC

8. Hệ thốngCamera giám sát

- Số lượng: 02 cái

- Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tươngđương như sau:

+ Camera hình chữ nhật màu cố địnhAVC-561: 1/3” Sony Color Super HAD CCD inmeg sensor, 350 TLV, 0,1 lux (kèm ốngkính MF08, chân đế BK-5004, vỏ chụp HS 8040); bộ nguồn cho camera - 12 VDC, 500mA

+ Đầu ghi 4 kênh KTS AVC 760.NTSC/PAL:Frame: MJPEG, CIF, MPEG4,$ channel, 7620x576 pixel with 25 IPS, 352x240pixel with 100 IPS. Support HDDx1, Support TCP/IP, PPPoE, DCHP function; HDD200 GB

+ Máy tính quản trị hệ thống cameragiám sát: CPU Intel Core 2 DUO E7400 (2*2.28 Ghz, 3M BUS 1066 MHz); Mainboard AsusP5KPL-AM. Blackbord, SVL.PCL-16X;RAM DDR2 1GB Bus 800 MHz; Hard disk Samsung 80 GB SATA 7200 rpm;Graphic Onboard; Sound card Sound Max Digital Onboard; CD ROM; Case ATX 450 W;Accessories keyboard PS2;Mouse PS/2; Monitor LCD Acer 19 model x 193 HQ.

9. Hệ thống mànhình Plasma có chứcnăng tivi kết hợp đầu ghi/phát kỹ thuật số

- Số lượng: 02 cái

- Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tươngđương Plasma Samsung PS42B450

- Kích thước màn hình: 42 inch; độ phân giải1024x768; tỷ lệ ảnh: 16:9

10. Hệ thống xếphàng tự động

- Bàn điều khiển quầy; bàn điều khiển cấp phiếu.

- Bàn hiển thị quầy; bảng hiển thị chính.

- Bộ điều khiển trung tâm tích hợp bộ nguồn ổnáp 13.8V/20 A

- Máy in nhiệt.

- Bộ tăng âm, loa chuyên dụng

- Cáp nguồn và tín hiệu, cáp loa

- Vật tư lắp đặt và giá đ thiết bị.