ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thành lậpBan công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiệntoàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - TBXH Hà Giang tại Tờ trình số 62/TTr-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế làm việc của Ban công tác Người cao tuổi tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, các thành viên Ban công tác Người cao tuổi tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban,ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBQG Người cao tuổi;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦABAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 của UBND tỉnhHà Giang)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượngđiều chỉnh:

Quy chế này quy định phạm vi tráchnhiệm, lề lối làm việc của Ban công tác Người cao tuổi tỉnh Hà Giang (sauđây gọi tắt là Ban), quan hệ công tác giữa Trưởng Ban với các thành viênBan công tác người cao tuổi tỉnh; kế hoạch công tác, chế độ hội họp, thông tin,báo cáo của Ban công tác Người cao tuổi tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc:

Ban hoạt động và làm việc theonguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ kiêm nhiệm; đảm bảo sự chỉ đạo, điềuhành thống nhất trong các lĩnh vực công tác của Ban. Phân công, phân nhiệm rõràng, đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thànhviên.

Ban công tác về người cao tuổi tỉnhchịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND tỉnh và sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên mônnghiệp vụ của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Trưởng Ban công tác người cao tuổitỉnh sử dụng con dấu của UBND tỉnh Hà Giang; các Phó Trưởng Ban công tác ngườicao tuổi sử dụng con dấu của ngành để chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạmvi trách nhiệm được giao.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng.

Ban công tác người cao tuổi tỉnh HàGiang là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trongviệc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vaitrò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

3.2. Nhiệm vụ.

Ban công tác người cao tuổi tỉnh HàGiang giúp UBND tỉnh:

- Tổ chức chỉ đạo triển khai thựchiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vaitrò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểmtra và đánh giá hoạt động của các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố trongviệc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tácchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi;

- Tổ chức phối hợp giữa các Sở,Ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến vàvận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật củaNhà nước đối với người cao tuổi;

- Chỉ đạo tổ chức triển khai kêugọi và vận động các tổ chức quốc tế đầu tư hỗ trợ lĩnh vực về người cao tuổitrên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp báo cáo tình hình thựchiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh vớiUBND tỉnh và Trung ương.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 4. Phó chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng ban:

- Phụ trách chung và điều hành toànbộ công việc của Ban;

- Triệu tập và chủ trì các hội nghịcủa Ban;

- Dự các Hội nghị do cơ quan cácBộ, ngành Trung ương triệu tập cũng như trong tỉnh và làm việc với các cơ quanTrung ương, các đơn vị ngoài tỉnh có các nội dung liên quan đến hoạt động củaBan công tác người cao tuổi tỉnh;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cácPhó ban và các thành viên Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

Điều 5. Các Phó Ban.

5.1. Giám đốc Sở Lao động, TBXH- Phó Ban Thường trực:

- Giúp Trưởng Ban trong chỉ đạođiều hành các hoạt động của ban và thay mặt Trưởng Ban giải quyết các công việcđược Trưởng Ban ủy quyền khi Trưởng Ban đi vắng;

- Thường trực giải quyết các côngviệc thường xuyên của Ban, phối hợp và điều hành các hoạt động của các thànhviên trong Ban;

- Chỉ đạo tổ chuyên viên tổng hợpcác nội dung, số liệu để báo cáo chuyên đề 6 tháng, 01 năm, giai đoạn để báocáo UBND tỉnh và Trung ương;

- Giúp Trưởng Ban giải quyết cácđiều kiện hoạt động của Ban;

- Giúp Trưởng Ban xây dựng kếhoạch, phân công các thành viên Ban chỉ đạo kiểm tra các Ban công tác về ngườicao tuổi trực thuộc.

5.2. Trưởng Ban đại diện Hộingười cao tuổi tỉnh - Phó Ban:

- Phụ trách công tác thi đua khenthưởng, thông tin, tuyên truyền của Ban;

- Giúp Trưởng Ban và Phó Ban Thườngtrực xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền trong năm;

- Đại diện cho Ban vận động các tổchức trong và ngoài nước tài trợ cho việc thực hiện các mục tiêu của chươngtrình, kế hoạch hành động về người cao tuổi theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 6. Lãnh đạo các Sở, Ban,Ngành là thành viên Ban công tác Người cao tuổi tỉnh (Tài chính, Y tế,Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyềnthông, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Giao thông Vận tải,Tư pháp, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội; UBMTTQ, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, ĐoànThanh niên CSHCM, Hội Cựu chiến binh tỉnh);

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bantheo lĩnh vực công tác được phân công. Được tham gia thảo luận tập thể và quyếtđịnh những vấn đề sau:

- Chương trình hoạt động hàng nămcủa Ban;

- Việc phối hợp với các Sở, Ban,ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai tròngười cao tuổi trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Góp ý vào Kế hoạch hành động vềchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi với các Sở, Ban, ngành, đoàn thểsoạn thảo;

- Tham gia các hoạt động kiểm traviệc thực hiện pháp luật, chính sách của nhà nước đối với công tác chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi;

- Các vấn đề khác mà Trưởng banthấy cần phải đưa ra thảo luận tập thể;

- Tham gia đầy đủ các phiên họp củaBan, thảo luận và quyết định các chủ trương công tác của Ban;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thựchiện các phần việc đã được phân công cho Ban, ngành, đoàn thể mà thành viênđang công tác và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ được Ban phân công;

- Định kỳ báo cáo kết quả công tácchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thuộc phạm vi quản lý của Ban,ngành, đoàn thể đang công tác với Trưởng Ban (qua Sở Lao động - TBXH);

- Tham gia các đoàn kiểm tra, đánhgiá việc thực hiện các quy định của pháp luật, các chính sách, chế độ về chămsóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Chương trình hành động của UBND tỉnh vềngười cao tuổi, các chính sách liên quan đến người cao tuổi tại các địa phươngvà các Ban, ngành, đoàn thể. Thay mặt Ban làm việc với các Sở, Ban, ngành, đoànthể khi được phân công.

Chương 3.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ HỘI NGHỊ, THÔNG TIN BÁOCÁO

Điều 7. Chương trình công tác:

- Chương trình công tác của Ban dohội nghị toàn thể Ban thảo luận, quyết định trên cơ sở đó cơ quan thường trựcxây dựng chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý của Ban;

- Chương trình công tác phải xácđịnh những việc do tập thể Ban thảo luận, quyết định, những việc do thường trựcBan quyết định. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ban phải được thể hiệnbằng văn bản và gửi các thành viên Ban trước khi họp 07 ngày để các thành viêncó thời gian nghiên cứu đóng góp ý kiến;

- Chương trình công tác năm của Bando Phó Ban thường trực phụ trách Văn phòng Ban chịu trách nhiệm chỉ đạo xâydựng dự thảo và gửi cho các thành viên trước khi tổ chức Hội nghị toàn thể Ban07 ngày. Các thành viên có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào dự thảo và gửi lạiCơ quan thường trực để hoàn chỉnh trước khi đưa ra trình Hội nghị toàn thể Ban;

- Hàng năm Ban tiến hành tổ chứccác cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá theo từng chuyên đề thuộc các sở, Ban,ngành, đoàn thể phụ trách và việc thực hiện ở các địa phương; lồng ghép chươngtrình kiểm tra thực hiện Luật người cao tuổi với thực hiện Chương trình hànhđộng của tỉnh Hà Giang về người cao tuổi. Thời gian, địa điểm kiểm tra doTrưởng ban quyết định và thông báo cho các thành viên triển khai thực hiện.

Điều 8. Chế độ Hội nghị:

- Ban tổ chức Hội nghị toàn thểtheo định kỳ 2 lần/năm để sơ kết, tổng kết, đánh giá 6 tháng, một năm hoạtđộng; thông qua (hoặc điều chỉnh) kế hoạch công tác cho phù hợp với tìnhhình;

- Cơ quan thường trực chịu tráchnhiệm chuẩn bị tài liệu, chương trình Hội nghị và những công việc liên quantrình Trưởng Ban phê duyệt;

- Thành viên ban khi vắng mặt phảibáo cáo với Trưởng Ban (hoặc qua cơ quan thường trực Ban), được cử ngườicó đủ thẩm quyền họp thay và tham gia đầy đủ các cuộc thảo luận tại Hội nghị;

- Thủ trưởng các đơn vị liên quanđược mời dự Hội nghị Ban để tiếp thu các chủ trương và triển khai thực hiện cácchương trình công tác của Ban;

- Các cuộc họp, buổi làm việc củaBan được ghi thành biên bản Hội nghị và được lưu giữ tại Cơ quan thường trựcBan công tác người cao tuổi tỉnh. Những nội dung liên quan, cần thiết đượctrích sao từ biên bản gửi các thành viên và thông báo đến các cơ quan thuộc thẩmquyền chỉ đạo của Ban.

Điều 9. Chế độ thông tin báocáo:

- Các thành viên ban có trách nhiệmbáo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần vào ngày 31/5 và ngày 30/11 bằng văn bản về tìnhhình, kết quả và những vấn đề liên quan đến người cao tuổi do Sở, Ban, ngành,đoàn thể phụ trách, quản lý (qua Sở Lao động - TBXH). Sở Lao động - TBXHtổng hợp các báo cáo của các thành viên trình Trưởng ban và cung cấp đầy đủnhững văn bản, tài liệu, báo cáo cho từng thành viên liên quan;

- Ban thông báo và trao đổi thôngtin với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vềchủ trương, chương trình kế hoạch và kết quả hoạt động của Ban. Phối hợp vớicác ngành, các cấp triển khai chương trình công tác và tổ chức kiểm tra, giámsát việc thực hiện những nội dung liên quan tới hoạt động chăm sóc và phát huyvai trò của người cao tuổi.

Định kỳ 6 tháng 1 lần Ban báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh kết quả công tác và kiến nghị (nếu có) về những vấnđề liên quan cần được giải quyết.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Các cơ quan có cácthành viên tham gia Ban công tác Người cao tuổi tỉnh tạo điều kiện thuận lợicho các thành viên của Ban hoạt động đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvấn đề nảy sinh, vướng mắc cần thay đổi bổ sung, tập thể thành viên thảo luận vàbáo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./.