ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 03 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝHOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬUGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BGTVTngày 12 thánh 4 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt độngcủa Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BGTVTngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về quản lýhoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCAngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an V/v phối hợpthực hiện việc kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng hóa quá trọng tải của ôtô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 54/QCPH-BGTVT-UBNDngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Hậu Giangtrong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưuđộng;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày14 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v thành lập Trạm kiểm tra tảitrọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngàytháng năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v kiện toàn Trạm kiểm tra tải trọng xelưu động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thôngvận tải tại Tờ trình số 56/TTr-SGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động củaTrạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉhuy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Ban ATGT tỉnh;
- Quỹ BTĐB tỉnh
;
- Lưu: VT, KTTH . TT
QĐ/SGTVT/ban hanh quy che

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH HẬU GIANG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng và tổchức hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang(sau đây gọi tắt là Trạm).

2. Quy định áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chứcvà cá nhân liên quan đến công tác quản lý hoạt động của Trạm.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động:

1. Trạm thực hiện việc kiểm tra tải trọng xe trên cáctuyến Quốc lộ và các tuyến đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Trạm hoạt động theo kế hoạch kiểm tra tải trọng xedo Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành.

3. Trạm thực hiện việc quản lý tài sản theo đúng quyđịnh của pháp luật và quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ ViệtNam về các chế độ đăng ký, đăng kiểm, thống kê, kiểm kê, vận hành, bảo trì vàbáo cáo hoạt động thường xuyên của Trạm.

4. Việc sử dụng bộ cân lưu động đảm bảo đúng mục đích,đạt hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quá tải nhằmgóp phần vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠTĐỘNG

Điều 3.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

Trạm thực hiện việc thu thập, phân tích, đánh giá tácđộng của tải trọng xe, khổ giới hạn xe đến an toàn cầu, đường bộ; kiểm tra, xửlý vi phạm đối với xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép (kể cả xe chở hàngvượt quá trọng tải thiết kế ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc Sổ chứng nhận kiểmđịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) tham gia giao thông trên đường bộvà xe bánh xích lưu hành trên đường bộ.

2. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tại Trạm đối với xe ô tô, máy kéo, xe máychuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ về việc chấp hành các quy địnhtại Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải quyđịnh về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quákhổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giaothông trên đường bộ và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số07/2010/TT-BGTVT .

- Thu thập, cập nhật, tổng hợp, lưu trữ các số liệuliên quan đến tải trọng, khổ giới hạn của xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thamgia giao thông qua Trạm và công tác xử lý vi phạm tại Trạm để báo cáo với cơquan có thẩm quyền theo quy định hoặc khi được yêu cầu.

3. Quyền hạn:

- Phát tín hiệu, hiệu lệnh yêu cầu người điều khiểnđưa xe vào nơi quy định để kiểm tra khi phát hiện xe có dấu hiệu quá khổ giới hạn,quá tải trọng cho phép của cầu, đường và xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình: Giấyphép lái xe; Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảovệ môi trường (hoặc Giấy phép lưu hành xe đối với xe quân sự); Giấy phép lưuhành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêutrọng trên đường bộ; Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ.

- Thực hiện việc kiểm tra về: tải trọng trục xe, tổngtrọng lượng và khổ giới hạn của xe (bao gồm cả hàng hóa, hành khách trên xe)đối với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ(trừ xe quân sự chở vũ khí, phương tiện, khí tài phục vụ mục đích quốc phòng,an ninh); việc tuân thủ các quy định trong Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng,xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xíchtự hành trên đường bộ.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối vớicác hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được phát hiệntại Trạm. Trường hợp hành vi vi phạm ở mức phạt vượt quá thẩm quyền, phải chuyểnhồ sơ vụ việc vi phạm đến cấp có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

- Đình chỉ lưu hành phương tiện chođến khi chủ hàng hóa, chủ phương tiện, lái xe hạ tải đảm bảo trọng tải theo quyđịnh mới cho xe tiếp tục được lưu hành. Chủ hàng hóa, chủ phương tiện, lái xephải chịu trách nhiệm trông giữ, bảo quản hàng hóa và các khoản chi phí liên quanđến việc hạ tải.

Điều 4.Lực lượng thực hiệnnhiệm vụ tại Trạm:

1. Lực lượng trực tiếp điều hànhTrạm tổng số là 12 người bao gồm:

a) 01 Trạm trưởng.

b) 01 Phó Trạm trưởng.

c) 03 Ca trưởng và 07 nhân viên(nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác).

2. Lực lượng phối hợp kiểm tra, xửlý vi phạm tại Trạm là 18 người; chia thanh 03 ca hoạt động 24/24 giờ, mỗi calàm việc 8 giờ, bao gồm:

a) Thanh tra Giao thông vận tải:số lượng cán bộ phối hợp là 07 người (03 ca/ngày, mỗi ca 02 người, 01 người thaythế).

b) Phòng Cảnh sát giao thông, Côngan tỉnh: số lượng cán bộ, chiến sỹ phối hợp là: 07 người (03 ca/ngày, mỗi ca 02người, 01 người thay thế).

c) Kiểm soát quân sự thuộc Bộ Chỉhuy Quân sự tỉnh: số lượng cán bộ, chiến sĩ kiểm soát quân sự phối hợp là 04người (03 ca/ngày, mỗi ca 01 người, 01 người thay thế).

Điều 5.Nhiệm vụ của Trạmtrưởng, Phó Trạm trưởng và các lực lượng tham gia tại Trạm:

1. Nhiệm vụ của Trạm trưởng, PhóTrạm trưởng:

- Trạm trưởng: tổ chức, điều hànhphụ trách chung hoạt động của Trạm trong suốt thời gian hoạt động; phân côngnhiệm vụ cho Phó Trạm trưởng, Ca trưởng, nhân viên kỹ thuật và nhân viên kháccủa Trạm; đề xuất, tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra tải trọng xe, thực hiệncác chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định; định kỳ hàng quýtham mưu Sở Giao thông vận tải có phiếu nhận xét, đánh giá kết quả công tác đốivới từng thành viên của lực lượng phối hợp công tác tại Trạm để làm cơ sở chocơ quan, đơn vị chủ quản bình xét thi đua, khen thưởng.

- Phó Trạm trưởng: giúp Trạmtrưởng chỉ đạo các Ca trưởng triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, quản lýhoạt động của Trạm và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trạm trưởng.

2. Nhiệm vụ của các lực lượng hoạtđộng tại Trạm:

a) Nhiệm vụ của lực lượng trựctiếp điều hành Trạm:

- Vận hành các trang thiết bị kỹthuật của Trạm.

- Hướng dẫn lái xe đưa xe vào vịtrí kiểm tra, thực hiện việc cân, đo kiểm tra xe tại Trạm.

- Chuyển kết quả kiểm tra cho Cảnhsát giao thông (hoặc Kiểm soát quân sự) để xử lý theo quy định; chịu tráchnhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm tra.

- Phối hợp với Thanh tra Giaothông vận tải giám sát việc thực hiện hạ tải và các biện pháp khắc phục hậu quảtheo quy định hiện hành.

- Duy trì thường xuyên chế độ gửi thôngtin và số liệu xử lý vi phạm vào Cổng thông tin điện tử của hệ thống, kết nối internettruyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hàng ngày cập nhật số liệu,đánh giá tình hình, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Giao thông vận tải.

b) Nhiệm vụ của Thanh tra Sở Giaothông vận tải:

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sátgiao thông tổ chức khảo sát tình hình vi phạm chở hàng quá trọng tải, xác địnhcác vị trí tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, kho bãi để hạ tải. Chuẩnbị phương tiện, thiết bị để hạ tải và các điều kiện cần thiết khác về cơ sở,vật chất bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác thực hiện.

- Thực hiện nhiệm vụ dẫn xe vào vịtrí cân; dẫn xe vi phạm vào bãi hạ tải.

- Phối hợp với Cảnh sát giao thôngtổng hợp kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải vàbáo cáo theo quy định.

c) Nhiệm vụ của Cảnh sát giaothông:

- Thực hiện hiệu lệnh dừng phươngtiện để kiểm soát và phối hợp cân trọng tải.

- Lập biên bản, ra quyết định xửphạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chínhtheo thẩm quyền. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải sử dụng camera, máyảnh để ghi lại hình ảnh.

d) Nhiệm vụ của Kiểm soát quân sự:

- Thực hiện việc kiểm tra đối vớicác xe mang biển số quân sự, đưa các xe có dấu hiệu vi phạm quá tải, quá khổgiới hạn vào Trạm để kiểm tra, xử lý kể cả các xe của các đơn vị, doanh nghiệpquân đội làm kinh tế (trừ các xe làm nhiệm vụ khẩn cấp, đặc biệt theo quy địnhcủa pháp luật).

- Phối hợp các lực lượng tại Trạmxử lý các vi phạm hành chính khác theo thẩm quyền.

3. Các lực lượng tham gia thựchiện nhiệm vụ tại Trạm phải tuân thủ sự phân công, điều hành trực tiếp của Catrưởng. Ca trưởng chịu trách nhiệm về quyết định của mình, nếu vượt quá thẩmquyền phải báo cáo Trạm trưởng hoặc Phó Trạm trưởng để giải quyết.

Điều 6.Vị trí đặt Trạm:

1. Bảo đảm đủ điều kiện để bố trícác thiết bị đo lường và chỗ dừng, đỗ xe, bảo đảm an toàn cho các trang thiếtbị và an toàn giao thông; bố trí Trạm tại các vị trí có từ hai làn đường trởlên và có phần lề đường đủ rộng hoặc các bãi đất tự nhiên bên đường để phục vụviệc dừng, đỗ xe và hạ tải mà không làm cản trở, ùn tắc giao thông. Bệ đặt cânđiện tử đảm bảo theo quy định của nhà sản xuất hoặc quy định tại QCVN 66: 2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm.

2. Sở Giao thông vận tải phối hợpcác cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tiến hành khảo sát, lựa chọn các vịtrí có thể đặt Trạm trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và các tuyếnđường bộ địa phương bảo đảm đúng quy định tại Khoản 1 Điều này để xây dựng kếhoạch kiểm tra tải trọng xe phù hợp với tình hình thực tế và từng thời điểm cụthể.

Điều 7.Ban hành kế hoạchkiểm tra tải trọng xe:

Căn cứ tình hình trật tự an toàngiao thông, tình hình xe quá tải trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải chủtrì thống nhất với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan ban hành kế hoạch kiểmtra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh cụ thể từng tháng, quý, năm.

Điều 8.Tiêu chuẩn, trangbị, chế độ của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm:

1. Lực lượng thực hiện nhiệm vụtại Trạm được tuyển chọn phải bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực,trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Phương tiện, trang bị, trangphục, sắc phục, phù hiệu của lực lượng tham gia phối hợp công tác tại Trạmthuộc ngành nào, ngành đó cung cấp sử dụng theo quy định của ngành.

3. Lương và các khoản phụ cấp thựchiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 của Quy chế này.

4. Các lực lượng tham gia thựchiện nhiệm vụ tại Trạm được tổ chức tập huấn nghiệp vụ có liên quan về công táckiểm tra, quy trình xử lý vi phạm, vận hành và bảo dưỡng trang thiết bị của bộcân lưu động theo quy định.

Điều 9.Quản lý, sử dụng trangthiết bị, phương tiện của Trạm:

1. Trạm trưởng có nhiệm vụ phâncông cán bộ thường xuyên quản lý, sử dụng và bảo trì Bộ cân lưu động theo hướngdẫn của nhà sản xuất và quy trình, tiêu chuẩn quy định hiện hành.

2. Duy trì trạng thái hoạt độngcủa Bộ cân lưu động bình thường giữa hai kỳ kiểm định, kiểm chuẩn theo quyđịnh; kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi đưa bộ cân lưu động vào hoạt động.

Điều 10. Kinh phí hoạt động:

1. Kinh phí hoạt động của Trạmđược đảm bảo từ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, hỗ trợ từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trungương, kinh phí chi cho an toàn giao thông, thanhtra giao thông và các lực lượng khác trong lĩnh vực an toàn giao thông vàcác nguồn kinh phí khác.

2. Các khoản chi hoạt động củaTrạm bao gồm: nhiên liệu của phương tiện, vật tư, vật liệu, thiết bị, văn phòngphẩm thường xuyên; điện chiếu sáng, thông tin liên lạc; sửa chữa, bảo trì, tậphuấn, hội họp, thuê bãi đặt Trạm; kiểm định, kiểm chuẩn thiết bị, chế độ phụcấp và các chi phí khác.

3. Hàng năm, Sở Giao thông vận tảixây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động,gửi Sở Tài chính và đơn vị liên quan thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

4. Lương và phụ cấp của các thànhviên thuộc lực lượng phối hợp tại Trạm do cơ quan, đơn vị cử người chi trả. Đốivới các khoản chi kiêm nhiệm công tác cho lực lượng quản lý, điều hành và chibồi dưỡng làm ca đêm, thêm giờ của lực lượng phối hợp được chi trả từ nguồnkinh phí hoạt động của Trạm (nếu có) và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo:

1. Trạm trực tiếp cập nhật kết quảthực hiện, gửi thông tin và số liệu xử lý vi phạm vào cổng thông tin điện tửcủa hệ thống, kết nối internet truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ ViệtNam; đồng thời, gửi báo cáo cho các cơ quan cấp trên theo quy định.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi canthiệp xử lý số liệu, kết quả kiểm tra tải trọng xe. Lực lượng thực hiện nhiệmvụ tại Trạm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế phátngôn, không được tự ý trao đổi và cung cấp thông tin về các hoạt động của Trạmkhi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12.Trách nhiệm của SởGiao thông vận tải:

1. Chủ trì, phối hợp với Công antỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra tảitrọng xe. Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo công tác kiểm tratải trọng xe đạt hiệu quả cao nhất.

2. Quản lý, khai thác sử dụng, vậnhành bộ cân lưu động, bảo đảm Trạm hoạt động hiệu quả và đúng quy định của phápluật.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tổ chức cho các chủ xe, chủdoanh nghiệp vận tải, chủ hàng thực hiện cam kết không chở hàng vượt quá khổ,quá trọng tải được phép lưu hành trên đường bộ.

4. Định kỳ hàng quý, năm tổ chứcsơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểmtra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh về Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộViệt Nam và UBND tỉnh theo đúng quy định.

Điều 13.Trách nhiệm của Côngan tỉnh:

1. Phối hợp Sở Giao thông vận tảitrong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra tải trọng xetrên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giaothông đường bộ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Giao thông vận tải và các lựclượng khác thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra tải trọng xe và xử lý vi phạm chởhàng quá tải trọng.

3. Chủ trì triển khai các phươngán đảm bảo an ninh, trật tự tại Trạm và phương án phòng ngừa các hành vi chốngđối để ngăn chặn, xử lý kịp thời. Chỉ đạo công an huyện, thị xã, thành phố tăngcường lực lượng phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra (nếu có) tạiTrạm.

Điều 14.Trách nhiệm của BộChỉ huy Quân sự tỉnh:

1. Phối hợp với Sở Giao thông vậntải, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch kiểmtra trên các Quốc lộ và đường bộ địa phương thuộc địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo lực lượng kiểm soátquân sự tỉnh tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm theo đúng kế hoạchđã được phê duyệt.

Điều 15.Trách nhiệm của Vănphòng Ban An toàn giao thông tỉnh:

1. Bố trí cán bộ tham gia giám sátviệc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện. Thu thập thôngtin, đề xuất, kiến nghị các giải pháp kiểm soát tải trọng xe để Ban An toàngiao thông tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp thực hiện.

2. Lồng ghép nội dung tuyên truyềncác quy định về tải trọng phương tiện vào công tác tuyên truyền về pháp luậttrật tự an toàn giao thông, đảm bảo phù hợp với kế hoạch tuyên truyền hàng nămcủa Ban An toàn giao thông tỉnh.

3. Đề xuất, hỗ trợ kinh phí hoạtđộng cho Trạm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tạiTrạm có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ được khen thưởngtheo quy định hiện hành. Đối với các trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất,mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Sở Giao thông vận tải, Công antỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Ban An toàn giao thông tỉnh và cáctổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này vàcác quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Giao thông vậntải để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quyđịnh hiện hành./.