ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH PHÍ TRÔNG GIỮ XEĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phívà Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xeđạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giaothông;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về phí, lệ phí thuộcthẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ sáu(từ ngày 09 đến ngày 10/7/2013) ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tôtrên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Triển khai thực hiệnNghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳhọp thứ Sáu (từ ngày 09 đến ngày 10/7/2013) ban hành Phí trông giữ xe đạp, xemáy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau(kèm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tàichính chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan hướng dẫn thựchiện Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địabàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giámđốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thihành.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (th);
- CVKT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng