UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆCHỘI NÔNG DÂN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợpthực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nôngthôn giai đoạn 2011 - 2020;

Xét Công văn số 11/CV-HNDT ngày 20/5/2013 củaChủ tịch Hội Nông dân tỉnh về việc tham mưu dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyếtđịnh số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này"Kế hoạch thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chínhphủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chươngtrình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 -2020 trên địa bàn tỉnh".

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủtrì, phối hợp với đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịchHội Nông dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vănhoá, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công thương; Tài nguyênvà Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư và Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNHSỐ 673/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỘI NÔNG DÂN TRỰCTIẾP THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINHTẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1064/QĐ-UBND , ngày 17/6/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 củaThủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thựchiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá xã hội nông thôn giaiđoạn 2011 - 2020;

Để triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiệnvà phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá xãhội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kếhoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU:

1. Quan điểm:

- Tạo điều kiện để Hội Nông dân tỉnh trực tiếp thựchiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, vănhoá xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 một cách có hiệu quả.

- Bảo đảm nguồn lực tài chính và những điều kiệncần thiết để Hội Nông dân tỉnh trực tiếp và phối hợp hỗ trợ nông dân phát triểnkinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

2. Mục tiêu:

- Tạo cơ chế, chính sách thích hợp để Hội Nông dântỉnh thực hiện vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và côngcuộc xây dựng nông thôn mới; là thành viên tích cực của các chương trình pháttriển về kinh tế - xã hội ở nông thôn.

- Nâng cao trách nhiệm các sở, ngành có liên quantạo điều kiện và phát huy vai trò của Hội Nông dân tỉnh tham gia quá trình xâydựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án liên quan đến lĩnhvực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh:

a) Chủ trì, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng cụ thể đề án đầu tư nâng cấp Trung tâmHỗ trợ nông dân thành Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân là đơn vị sự nghiệpthuộc Hội Nông dân tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trực tiếp tổ chứccác hoạt động hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân; làm đầu mối tham giavới Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôntheo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

- Hàng năm chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nôngdân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề nông (trồngtrọt, chăn nuôi, thuỷ sản…) theo tiêu chuẩn học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp,dạy nghề dưới 3 tháng hoặc dạy nghề tại chỗ theo hình thức “cầm tay chỉ việc”)cho các đối tượng là hội viên, nông dân trực tiếp làm nông nghiệp.

- Tham gia dạy nghề, liên kết dạy nghề và phối hợpđào tạo liên thông giữa các trình độ nghề cho lao động nông thôn, góp phần đápứng nhu cầu thị trường lao động.

b) Củng cố và nâng chất lượng hoạt động Quỹ hỗ trợnông dân thành một Ban chuyên trách thuộc Hội Nông dân tỉnh, hoạt động không vìmục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, có điều lệ hoạt động, có con dấu vàtài khoản riêng.

c) Phối hợp với các sở, ngành để thực hiện các chươngtrình, đề án của Nhà nước trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hộinghị lần thứ 7 BCH Trung ương (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụthể:

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tham gia các hoạtđộng theo tinh thần Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướngChính phủ về ban hành quy định trách nhiệm của các bộ, các cấp chính quyềntrong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hộitổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009của Thủ tướng Chính phủ và nhân rộng một số mô hình giảm nghèo bền vững chonông dân.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thực hiện các hoạt động khuyến nông bằng nguồn ngân sách nhà nước. Hướng dẫnvà phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Xâydựng và nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nôngsản.

- Phối hợp với Sở Công thương thực hiện chính sáchcủa Chính phủ về tiêu thụ nông sản hàng hoá cho nông dân.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn;nâng cao năng lực thích ứng cho nông dân đối với biến đổi khí hậu và nước biểndâng.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổchức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên,nông dân về văn hoá và nhiệm vụ phát triển văn hoá nông thôn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chứccác hoạt động truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin cho nông dân.

2. Trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợpHội Nông dân tỉnh tổ chức các hoạt động hướng dẫn và phát triển các hình thứckinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và nhân rộng mô hìnhkinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản bằng nguồn kinhphí sự nghiệp kinh tế và kinh phí thực hiện đề án phát triển mô hình liên kếtsản xuất giữa hộ nông dân với các thành phần kinh tế ở nông thôn. Hàng năm cânđối, trích một phần từ nguồn kinh phí khuyến nông giao Hội Nông dân tỉnh thựchiện.

b) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tạo điều kiệnđể Hội Nông dân tỉnh tham gia thực hiện đề án phát triển văn hoá nông thôn theokế hoạch thống nhất giữa hai ngành.

c) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hàng năm phânbổ chỉ tiêu dạy nghề cho Hội Nông dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Sở Kếhoạch - Đầu tư và các ngành liên quan đề xuất Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnhđầu tư, xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân có cơ sở vật chất và cácđiều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

d) Sở Công thương phối hợp Hội Nông dân tỉnh thựchiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư thông quahợp đồng.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợHội Nông dân tỉnh xây dựng dự toán chi sự nghiệp môi trường hàng năm để tham giathực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu quốcgia về thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo kế hoạch thốngnhất giữa hai ngành.

e) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, hỗ trợHội Nông dân tỉnh các hoạt động truyền thông và các hoạt động trong ngành, lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý của sở liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn;hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ truyềnthông cho cán bộ của hội. Hàng năm, bố trí một phần kinh phí sự nghiệp kinh tếdo sở quản lý để hội tổ chức các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệthông tin cho nông dân.

g) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm phốihợp với các sở, ngành liên quan cân đối ngân sách và các nguồn tài trợ khác,tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí giao Hội Nông dân tỉnh chủ trì thực hiệnhoặc phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trong các chương trình, đề án phát triểnkinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn.

h) Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thànhphố:

- Trên cơ sở nội dung kế hoạch của tỉnh và tình hìnhthực tế tại địa phương xác định những nội dung cụ thể và cân đối hỗ trợ kinhphí để giao cho Hội Nông dân cùng cấp thực hiện.

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan xây dựng cơchế phối hợp để Hội Nông dân cùng cấp trực tiếp thực hiện các chương trình, đềán, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nâng cao đời sống nông dân.

- Chỉ đạo việc cấp một phần kinh phí khuyến nôngcho các cấp Hội Nông dân thực hiện. Hỗ trợ vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân ở địa phương;tạo điều kiện cho Hội Nông dân tỉnh mở rộng mạng lưới Trung tâm Dạy nghề và hỗtrợ nông dân trên địa bàn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm và từ nguồnkinh phí thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh trong Chương trình thực hiệnNghị quyết Hội nghị lần 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nôngdân, nông thôn của UBND tỉnh, cụ thể:

- Đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ của Nhànước giao cho Hội Nông dân tỉnh chủ trì; kinh phí được giao trực tiếp trong dựtoán kinh phí hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Đối với các chương trình, nhiệm vụ của Nhà nướcgiao cho các sở, ngành chủ trì thì có trách nhiệm thống nhất với Hội Nông dântỉnh trích lập dự toán kinh phí tương ứng với phần nhiệm vụ giao cho hội thựchiện.

- Riêng năm 2012, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Quỹ hỗtrợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh là 01 tỷ đồng; từ năm 2013 - 2020, mỗi nămcăn cứ vào tình hình cụ thể, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm để tăng nguồn Quỹ hoạtđộng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Nông dân tỉnh chủ trì, tổ chức thực hiệnKế hoạch này, có nhiệm vụ:

- Hội Nông dân tỉnh xây dựng cụ thể chương trình,kế hoạch thực hiện trong hệ thống hội. Chủ động phối hợp với các ngành có liênquan xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động hàng năm, 5 năm để thựchiện các chương trình, đề án của nhà nước trong Chương trình thực hiện Nghịquyết Hội nghị lần 7 BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân,nông thôn và trong mục tiêu của Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành tỉnh,các huyện, thành phố việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết,đánh giá rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ cho UBND tỉnh vàHội Nông dân Việt Nam.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Hội Nông dân tỉnh cân đối bố trí vốn từ ngân sách và các nguồnhuy động khác để thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch. Nghiên cứu,tham mưu UBND tỉnh phần kinh phí hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nôngdân tỉnh trong năm 2012.

3. Các sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệmvụ có trách nhiệm phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành phố để tổchức thực hiện Kế hoạch này.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựngkế hoạch thực hiện theo nội dung Kế hoạch này trên địa bàn quản lý.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, cần chỉnhsửa bổ sung, đề nghị thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thịxã, thành phố chủ động báo cáo và gửi về Hội Nông dân tỉnh tổng hợp, đề xuấtUBND tỉnh xem xét, quyết định./.