NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1065/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1448/QĐ-NHNN NGÀY 26/6/2008 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNGNHÀ NƯỚC VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI THỰC HIỆN ĐỊNH KỲCHUYỂN ĐỔI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 36/2012//NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn địnhkỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày01/11/2013 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày27/10/2007;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quyết định số1448/QĐ-NHNN ngày 26/6/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hànhdanh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với côngchức, viên chức Ngân hàng Nhà nước:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3:

“Điều 3. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 02năm (đủ 24 tháng), 03 năm (đủ 36 tháng) và 05 năm (đủ/60 tháng) tùy vị trí côngtác theo danh mục đính kèm Quyết định này.

Khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, những côngchức, viên chức đã có đủ thời gian công tác tại các vị trí thuộc Danh mục ban hànhkèm theo Quyếtđịnh này phải thực hiệnđịnh kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Danh mục này thay thế Danh mục đính kèmQuyết định số 1448/QĐ-NHNN ngày 26/6/2008.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vịtrí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầuchuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị đóthì việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu đơn vị sử dụng,cán bộ đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) quyết địnhchuyển đổi hoặc chưa phải chuyển đổi vị trí công tác.

Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tácđối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngoài việcthực hiện theo các quy định tại Quyết định này còn phải căn cứ vào hợp đồng làmviệc đã ký với đơn vị sự nghiệp”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4:

“Điều 4. Căn cứ quy định tại Nghị định số158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí côngtác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chứcvà Nghị định số 150/2013/NĐ-CPngày01/11/2013của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CPngày 27/10/2007 của Chính phủ và Danh mục các vị trí công tác phải thực hiệnđịnh kỳ chuyển đổi ban hành kèm theo Quyết định này, Thủ trưởng các đơn vịthuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt kế hoạchđể thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc đơnvị mình theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm (kèm danh sáchcông chức, viên chức đã thực hiện chuyển đổi trong năm) về Ngân hàng Nhà nướcTrung ương (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp, báo cáoThống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ Nội vụ”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các công chức,viên chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VP, TCCB2.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

DANH MỤC

CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁCPHẢI THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1065/QĐ-NHNN ngày 29tháng 5 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

I. THỜI HẠN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC 02 NĂM(ĐỦ 24 THÁNG)

1- Lĩnh vực dự án, thẩm định, định giá:

a/ Thẩm định dự án, đề án về đầu tư, mua sắm tàisản, hàng hóa;

b/ Thẩm định dự toán, quyết toán các công trình xâydựng cơ bản, mua sắm tài sản, hàng hóa;

c/ Lập hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu, tổ chứcđấu thầu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, hàng hóa;

d/ Quản lý dự án do nước ngoài tài trợ, các dự áncó vốn góp của Nhà nước.

2- Lĩnh vực cấp phép hoạt động:

a/ Thẩm định hồ sơ cấp phép thành lập và hoạt độngcủa tổ chức tín dụng, hoạt động ngân hàng của các tổchức khác;

b/ Thẩm định hồ sơ tăng vốn điều lệ cho các tổ chứctín dụng;

c/ Cấp phéphoạt động ngoại hối.

II. THỜI HẠN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC 03 NĂM(ĐỦ 36 THÁNG)

1- Lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản: Lậpkế hoạch, quản lý cấp phát, thu chi tài chính.

2- Lĩnh vực kế toán: Kế toán, quản lý chi tiêu nội bộ

3- Lĩnh vực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hànghóa: Quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành củaNgân hàng Nhà nước.

4- Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng: Côngchức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng.

5- Lĩnh vực thanh tra, giám sát ngân hàng:

a/ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng, Chinhánh Ngân hàng nước ngoài;

b/ Xử lý sau kết luận thanh tra, giám sát các tổchức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

6- Lĩnh vực Tổchức - cán bộ:

a/ Tuyển dụng công chức, viên chức;

b/ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức,viên chức;

c/ Thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch công chức, viênchức.

III. THỜI HẠN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC 05 NĂM(ĐỦ 60 THÁNG)

1. Lĩnh vực cổ phần hóa: Quản lý cổ phần hóacác Ngân hàng thương mại Nhà nước.

2. Lĩnh vực kiểmsoát: Kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ.