UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TẠITỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCNINH

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan kiểmsoát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBNDtỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 30 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tại tỉnh Bắc Ninh(có danh mục nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thịtrấn, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN