ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH MỨC CHI ĐẢM BẢO CHOHOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tụchành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Sáu (từ ngày 09 đếnngày 10 tháng 7 năm 2013) ban hành mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủtục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Triển khai thực hiệnNghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳhọp thứ Sáu (từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013) ban hành mức chi đảm bảo chohoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theoNghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tưpháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quanhướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành mức chi đảm đảm cho hoạtđộng kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- CVKT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng