ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH PHÍ QUA PHÀ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về phí, lệ phí thuộcthẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quảnlý, sử dụng phí qua phà;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Sáu(từ ngày 09 đến ngày 10/7/2013) ban hành Phí qua phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Triển khai thực hiệnNghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳhọp thứ Sáu (từ ngày 09 đến ngày 10/7/2013) ban hành Phí qua phà trên địa bàntỉnh Cà Mau(kèm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 2. Giao Giám đốc SởGiao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Phí qua phàtrên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và Thủtrưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- CVKT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng