ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ CÁNH ĐỒNG LỚN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2015-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTgngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triểnhợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNN ngày29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều tạiquyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chínhsách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nôngsản, xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Tiêu chí Cánh đồng lớn tỉnh Quảng Ninhgiai đoạn 2015 – 2018, như sau:

I- Tiêu chí bắt buộc và tiêu chí khuyếnkhích đối với cánh đồng lớn thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 15/2014/TT-BNN PTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônhướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Phù hợp với quy hoạch của địaphương về phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất, tổng thể phát triển sản xuấtngành nông nghiệp, nông thôn mới và các quy hoạch khác.

2. Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuấtđược thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảmbảo phát triển bền vững.

Có ít nhất một trong các hình thức liênkết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:

- Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ- doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của người nông dân hoặcnông dân.

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệpvới nông dân.

- Liên kết giữa doanh nghiệp với tổ chứcđại diện của người nông dân.

- Liên kết giữa tổ chức đại diện của ngườinông dân với nông dân.

3. Quy mô diện tích của một cánh đồnglớn:

Diện tích tối thiểu đối với một cánh đồnglớn như sau:

TT

Nhóm cây trồng

Diện tích tối thiểu (ha)

A

Cây lương thực

-

Lúa thương phẩm

Miền Tây: 30ha; Miền Đông: 15 ha

-

Lúa giống

15

B

Cây thực phẩm

-

Rau an toàn

25

C

Cây hoa

-

Hoa thường

15

-

Hoa cao cấp

5

D

Cây công nghiệp

-

Dong riềng

50

-

Chè

100

Đ

Cây ăn quả

-

Na dai

100

-

Vải chín sớm

50

II. Tiêu chí khuyến khích:

1. Có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng,thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sảnxuất và tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóatập trung.

2. Quy mô lớn tập trung và áp dụng cơ giới hóa đồngbộ công nghệ tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP, GlobalGAP...)về cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gắn với sản xuất.

Bộ tiêu chí này là căn cứ để xây dựng và chỉđạo thực hiện, kiểm tra đánh giá, thẩm định và công nhận cánh đồng lớn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Có trách nhiệmlập kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng cánh đồng lớn tại địa phương,đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển các sản phẩm lợi thế và điều kiệnthực tiễn tại địa phương; báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn để tổng hợp chung, báo cáo UBND theo quy định.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phốihợp với các Sở, ngành có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các địa phươngtổ chức thực hiện xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tổ chứckiểm tra việc triển khai và tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, định kỳ bổ sung danhmục, quy mô các loại cây trồng theo nhu cầu phát triển sản xuất, báo cáo kếtquả về UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3.Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở,ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tàinguyên và Môi trường, Ban Xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu