BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Quản lý công sản là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, giúpBộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài sản nhà nướcvà trưng mua, trưng dụng tài sản; thực hiện quản lý về tài chính đối với đấtđai và tài nguyên quốc gia; quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản được xáclập sở hữu nhà nước; trực tiếp quản lý một số loại tài sản nhà nước theo quyđịnh của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cục Quản lý công sản có tư cách pháp nhân, con dấu riêng,được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyềnhoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các dự án, dự thảo văn bản quy phạm vềquản lý tài sản nhà nước thuộc chức năng của Bộ Tài chính theo quy định của phápluật; định hướng chiến lược về quản lý tài sản nhà nước trong phạm vi cả nước.

2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách quản lýtài chính quốc gia, các dự án, dự thảo vănbản quy phạm pháp luật, cơ chế tài chính đối với các lĩnh vực khác có liên quan.

3. Trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước tại cơ quannhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổchức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (bao gồm trụ sở làm việc và tài sảnkhác gắn liền với đất, quyền sử dụng đất đốivới đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; máy mócphương tiện vận tải; trang thiết bị làm việc và các tài sản khác):

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy địnhtiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổchức, đơn vị;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện xây dựng vàthẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtquy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng, tài sản đặc thù thuộcthẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương.

c) Chủ trì nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý, khaithác, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định phươngán khai thác, sử dụng tài sản nhà nước, phương án giao tài sản cho đơn vị sựnghiệp tự chủ tài chính được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơnvị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp của các Bộ, ngành.

d) Trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi,điều chuyển, bán, thanh lý, chuyển đổi sở hữu đối với tài sản nhà nước theo phâncấp của Chính phủ; thực hiện xử lý tài sản nhà nước đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

đ) Tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức trong quátrình xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho đầu tư xây dựng trụsở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, mua sắm tài sản nhà nước.

e) Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang quản lý vàsử dụng tài sản nhà nước báo cáo, cung cấp thông tin và các tài liệu cần thiếtvề tài sản nhà nước phục vụ nhiệm vụ của Cục; hướng dẫn, giải thích chính sách,chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Trong lĩnh vực quản lý, xử lý tài sản của các BanQuản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA):

a) Chủ trì xây dựng chế độ quản lý, sử dụng tài sảncủa các Ban Quản lý dự án;

b) Tham gia với các Bộ, cơ quan Trung ương trình cấpcó thẩm quyền quyết định xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (baogồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc;

c) Tiếp nhận, bảo quản, xử lý bán, cho thuê, điều chuyểntheo Quyết định của cấp có thẩm quyền đối với tài sản của các Ban Quản lý dự ánbị thu hồi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước chưa giaocho tổ chức hoặc cá nhân quản lý, sử dụng:

a) Chủ trì xây dựng chế độ quản lý đối với tài sản nhànước chưa giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng;

b) Tiếp nhận, bảo quản, xây dựng phương án xử lý, trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý tài sản;

c) Quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trìnhquản lý, xử lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quyđịnh của pháp luật.

6. Trong lĩnh vực quản lý tài sản đã được xác lập quyềnsở hữu của Nhà nước và tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước:

a) Chủ trì xây dựng chế độ quản lý, sử dụng tài sảnxác lập quyền sở hữu của Nhà nước và tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước;

b) Trình cấp có thẩm quyền quyết định xác lập quyềnsở hữu của Nhà nước về tài sản;

c) Tổ chức quản lý, lưu giữ, bảo quản tài sản; xây dựngphương án xử lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức xử lý tài sản theoquy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7. Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hànhcơ chế, chính sách về mua sắm tài sản nhà nước; quản lý và tổ chức thực hiệnmua sắm tài sản nhà nước theo quy định và phân công, phân cấp của Bộ trưởng BộTài chính.

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chế độ quản lý tàichính trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợiích công cộng, lợi ích quốc gia.

9. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền banhành văn bản quy phạm pháp luật về chính sáchthu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất,mặt nước, tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; phối hợp với các cơquan có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểmtra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất.

10. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chế độ quản lý tàichính đối với khoáng sản, tài nguyênkhác.

11. Quản lý quỹ tài chính phát sinh trong quá trìnhquản lý, xử lý tài sản nhà nước theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

12. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vịvà địa phương trong việc thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục; kiếnnghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về chính sách, chế độ quản lýtài sản nhà nước.

13. Tổng hợp số liệu, tình hình quản lý, đánh giá hiệuquả quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;thực hiện công tác thống kê, phân tích dự báo về tài sản nhà nước.

14. Xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốcgia về tài sản nhà nước.

15. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệmvụ hợp tác quốc tế; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình hợptác quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu, xây dựng chính sách tronglĩnh vực quản lý tài sản nhà nước theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

16. Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc hợp tác nghiêncứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài ngành theo kế hoạch và nội dung đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

17. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tàisản nhà nước được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng BộTài chính.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởngBộ Tài chính giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Bộ máy giúp việc của Cục trưởng Cục Quản lýcông sản:

1. Văn phòng Cục.

2. Phòng Tài sản hành chính, sự nghiệp.

3. Phòng Tài nguyên, đất.

4. Phòng Tài sản kết cấu hạ tầng.

5. Phòng Tài sản xác lập sở hữu nhà nước.

b) Đơn vị sự nghiệp:

Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhànước và dịch vụ về tài sản.

Quy chế tổ chức và hoạt động củaTrung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sảndo Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng và các Phòng do Cục trưởngCục quản lý công sản quy định.

Cục Quản lý công sản làm việc theo tổ chức phòng kếthợp với chế độ chuyên viên. Đối với công việc thực hiện chế độ chuyên viên, Cụctrưởng phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêuchuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cục Quản lý công sản được bố trí kế toán trưởng tạicác đơn vị dự toán theo quy định hiện hành của pháp luật và của Bộ Tài chính.

Biên chế của Cục Quản lý công sản do Bộ trưởng Bộ Tàichính quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Cục

Cục Quản lý công sản có Cục trưởng và một số Phó cụctrưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chínhvề toàn bộ hoạt động của Cục; quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theoquy định của pháp luật.

Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản chịu trách nhiệmtrước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 668/QĐ-BTC ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý công sản.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- VPĐU, CĐ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng