ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH MỨC TRÍCH TỪ CÁCKHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Thanh traChính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phíđược trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộpvào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Sáu (từngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013) ban hành mức trích từ các khoản thu hồiphát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nướctrênđịa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiệnNghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳhọp thứ Sáu (từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013) ban hành mức trích từ cáckhoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhànướctrên địa bàn tỉnh (kèm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tratỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan hướngdẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành mức trích từ các khoản thuhồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nướctrênđịa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tưpháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- CVKT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng