ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC LAHAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EMVÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triểnkhai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vựcnuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-BTP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệtKế hoạch thực hiện Đề án triển khai Công ướcLahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tếgiai đoạn 2012-2015 trong ngành tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 587/TTr-STP ngày 25 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành Kếhoạch thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợptác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án triểnkhai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi connuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch vàcó trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việctriển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Cơ quan đại diện BTP phía Nam;
- TTr Tnh ủy, TTr HĐND tnh (để b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh (để p/h);
- Như Điều 3,4 (T/hiện);
- Lưu: VT, S4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC LAHAY SỐ 33 VỀ BẢOVỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU,
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 củaUBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án triển khai thựchiện Công ước Lahay giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 378/QĐ-BTP ngày05/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề ántriển khai Công ước Lahay số 33 (viết tắt là Công ước Lahay) về bảo vệ trẻ emvà hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012-2015 trong ngànhTư pháp.

Nay Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề ántriển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôicon nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời Quyết địnhsố 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề ántriển khai thực hiện Công ước Lahay giai đoạn 2012 - 2015.

- Xác định rõ nhiệm vụ, tráchnhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung của Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay đãđược Chính phủ phê duyệt.

- Tạo tiền đề thuận lợi để thựchiện Công ước Lahay có hiệu quả, góp phần bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai thực hiện Quyếtđịnh số 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phải đạt được mụctiêu của Đề án đề ra.

- Việc xây dựng triển khai Đề ántriển khai công ước Lahay phải gắn với tìnhhình thực tế công tác đăng ký và quản lý việc nuôi con nuôi quốc tế trên địabàn tỉnh.

- Các báo cáo viên, tuyên truyềnviên làm công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước Lahay phải là những người vừanắm vững quy định của pháp luật nói chung, Luật Nuôi con nuôi nói riêng, vừa cókinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý và đăng ký việc nuôi con nuôi. Trongquá trình triển khai cần làm cho các đối tượng thấy được tầm quan trọng của Côngước Lahay.

- Việc triển khai Đề án thực hiệnCông ước Lahay phải kịp thời, đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị để đảm bảo nhữngnội dung của Công ước thực sự đi vào cuộc sống.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ THỜIGIAN THỰC HIỆN:

1. Nội dung thực hiện:

- Tiến hành rà soát việc thực hiệncác quy định của pháp luật, chính sách về nuôi con nuôi.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thứcvề Công ước Lahay cho công chức làm việc trong các cơ quan liên quan đến lĩnhvực nuôi con nuôi quốc tế. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngườidân trong công tác bảo vệ trẻ em, có quyết định đúng đắn trong việc cho trẻ emlàm con nuôi.

- Củng cố, kiện toàn, nâng caonăng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóctrẻ em, nuôi con nuôi quốc tế, đảm bảo có chất lượng và đủ về số lượng. Tăngcường bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng thực hiện tốt Công ước Lahay cho đội ngũnày.

- Thanh tra, kiểm tra thường xuyênvà có biện pháp xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với các hành vi vi phạm của cánbộ, công chức làm công tác liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi và đối với cáchành vi vi phạm của người dân trong công tác đăng ký và quản lý nuôi con nuôi.

- Chủ động xây dựng và quản lý cơsở dữ liệu về nuôi con nuôi bằng điện tử.

2. Biện pháp thực hiện:

- Căn cứ các quy định của phápluật, các chính sách của Nhà nước về nuôi con nuôi, cơ quan, đơn vị có liênquan tiến hành rà soát các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp.

- Tuyên truyền, phổ biến những nộidung cơ bản của Công ước Lahay thông qua các phương tiện thông tin đại chúngnhư báo chí, Đài phát thanh và truyền hình, website hoặc thông qua các buổi trợgiúp pháp lý cho người dân.

- Biên soạn và in ấn tài liệutuyên truyền về Công ước Lahay, tập trung vào các nội dung cơ bản của Công ướcLahay có liên quan thiết thực đến quyền và nghĩa vụ của người dân, đặc biệt lànhững nội dung về trách nhiệm của các Cơquan nhà nước, của cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trangbị cho tủ sách pháp luật cơ sở để người dân có thể tìm hiểu dễ dàng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đềra các biện pháp kiện toàn về tổ chức, biên chế theo hướng chuyên nghiệp, ổnđịnh, hạn chế việc chuyển đổi vị trí công tác để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụtrong bối cảnh thực hiện Công ước Lahay.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nhà nước về nuôicon nuôi bằng cách xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu riêng về nuôi con nuôi,tiến tới kết nối với cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi của Cục Con nuôi.

3. Thời gian thực hiện:

- Năm 2013: tập trung tuyêntruyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Công ước Lahay; rà soát các văn bản củapháp luật, chính sách của Nhà nước về nuôicon nuôi; rà soát, kiểm tra lại phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi đang sử dụng.

- Năm 2014-2015: tiếp tục nâng caonhận thức về Công ước Lahay; kiện toàn đội ngũ công chức làm việc trong lĩnh vựcbảo vệ, chăm sóc trẻ em, nuôi con nuôi quốc tế; hoàn thiện phần mềm ứng dụngquản lý cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi; tổng kết 5 năm thực hiện Luật Nuôi connuôi; tổng kết việc thực hiện Đề án triển khai Công ước Lahay giai đoạn 2012 -2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan thực hiện:

a) Sở Tư pháp:

- Tiến hành rà soát, công bố sửađổi, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nuôi connuôi quốc tế cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh tổ chức tuyêntruyền bằng nhiều biện pháp thích hợp nội dung cơ bản của Công ước Lahay, đồngthời chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra việc đăng ký và quản lý nuôi connuôi trong phạm vi toàn tỉnh.

- Biên soạn và in ấn các tài liệu vềCông ước Lahay và nuôi con nuôi để cấp phátrộng rãi cho cán bộ, công chức làm công tác tư pháp cấp huyện, xã, đội ngũ báocáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan có liênquan từ Trung ương đến địa phương thực hiện nghiêm túc việc tìm gia đình thaythế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng trình tự, quy định củapháp luật và theo dõi tình hình phát triểncủa trẻ em đã được cho làm con nuôi ở nước ngoài.

- Bố trí công chức làm công tácliên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứngđược yêu cầu công việc, hạn chế việc luân chuyển cán bộ nhằm tạo sự ổn định,chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

- Rà soát lại việc sử dụng phầnmềm quản lý về nuôi con nuôi, tham mưu đề xuất UBNDtỉnh trong việc hoàn chỉnh, nâng cấp phần mềm nhằm đảm bảo việc kết nối dữ liệuvới Cục Con nuôi trong thời gian tới.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xãhội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc tiếpnhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi,bảo đảm đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý,chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, có biện pháp phòng ngừa tình trạng trẻem bị bỏ rơi.

- Kiểm tra, theo dõi việc tiếpnhận, quản lý và sử dụng các khoản hỗtrợ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân vì mục đích bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảođảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và không gắn với yêu cầu nhận trẻem làm con nuôi.

- Tăng cường công tác kiểm tra đểnâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực chuyên môn của cán bộ tại các cơ sởnuôi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thương binh - xã hội ở cấpxã để tham gia vào việc tư vấn tâm lý, xã hội trong lĩnh vực nuôi con nuôi ởđịa phương.

c) Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các ngànhliên quan và địa phương triển khai lồng ghép với các Chương trình hành độngphòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 và Chương trình mụctiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015 đã được Chính phủ phêduyệt.

- Chủ động thực hiện các biện phápphòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử viphạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi; mua bán trẻ em dưới hình thức chonhận con nuôi và đề xuất việc xử lý hìnhsự trong trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

d) Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địabàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về việc cấp Giấy chứng sinh cho trẻem, có biện pháp phòng ngừa tình trạng trẻ bị bỏ rơi và tình trạng mua bán trẻem tại các cơ sở y tế dưới hình thức nhận nuôi con nuôi.

đ) Sở Tài chính:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách để triển khai thực hiện cácChương trình, Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnhvực nuôi con nuôi và các biện pháp đảm bảo thực hiện Công ước Lahay.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụngkinh phí trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi vàchi phí giải quyết nuôi con nuôi quốc tế.

e) Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnrộng rãi những nội dung cơ bản của Công ước Lahay trên các phương tiện thôngtin đại chúng.

- Thông báo tìm thân nhân cho trẻbị bỏ rơi và tìm gia đình thay thế cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăntheo đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

g) UBND các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyêntruyền, triển khai nội dung Công ước Lahay đến cán bộ, công chức và nhân dântrên địa bàn mình quản lý.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồnnhân lực, tăng cường đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóctrẻ em, nuôi con nuôi tại địa phương.

- Thanh tra, kiểm tra việc tổchức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý việc nuôi con nuôi đối với UBND cấp xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xửlý các vi phạm theo thẩm quyền được quy định tại Luật Nuôi con nuôi.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh:

Tuyên truyền, vận động đoàn viên,hội viên tích cực thực hiện tốt các nội dung của Công ước Lahay và phối hợp ngànhchức năng, các tổ chức thành viên tham gia giám sát việc thực hiện Đề án triểnkhai Công ước Lahay.

2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí triển khai thực hiệnđược bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vịcó liên quan.

- Nguồn kinh phí được để lại từ nguồnthu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Các nguồn tài trợ, viện trợ hợppháp khác (nếu có).

3. Trách nhiệm báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức thựchiện đề án triển khai Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác tronglĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu theo Kế hoạch này có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) khi có yêu cầu.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tổnghợp báo cáo chung tình hình thực hiện kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Trong quá trình thực hiện Kếhoạch nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố báo cáo về Sở Tư phápđể tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xétgiải quyết./.