THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 9095/KHTC ngày 15 tháng 10 năm 1997) Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Công văn số 1426/BXD-KTQH ngày 23 tháng 10 năm 1997), và giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (tờ trình số 942-CV/ĐHQG, ngày 13 tháng 10 năm 1997), Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 4166-UB/QLĐT, ngày 28 tháng 10 năm 1997), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 3195-UB/QLĐT ngày 15 tháng 10 năm 1997),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tính chất: Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành với hệ thống hoàn chỉnh các trường, các viện nghiên cứu, các đơn vị thực nghiệm,... bảo đảm sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là một trung tâm văn hoá, một đầu mối giao lưu khoa học và văn hoá có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

2. Địa điểm: Tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Diện tích sử dụng đất: 792ha.

4. Quy mô đào tạo:

Đến năm 2005: 30.000 sinh viên Đến năm 2010: 50.000 sinh viên Đến năm 2020: 80.000 sinh viên

5. Các khu chức năng bao gồm: Khu các trường, các viện, và trung tâm nghiên cứu khoa học, khu hướng nghiệp thực hành; khu nhà ở - ký túc xá sinh viên, khu thể thao, khu phục vụ công cộng và khu cây xanh. Bố cục các khu chức năng theo phương án phân tán phù hợp với việc phân chia giai đoạn đầu tư xây dựng, nhằm từng bước đưa các công trình vào sử dụng. Bố trí không gian các công trình kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực.

6. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở quy hoạch đồng bộ các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường của khu vực xung quanh và toàn thành phố.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:

Lập dự án tiền khả thi và dự án khả thi đầu tư xây dựng giai đoạn I để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành;

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng giai đoạn I để triển khai các bước tiếp theo.

Điều 3. Giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn I, ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch phù hợp với nội dung được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Ngô Xuân Lộc