ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 107/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2009/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2009 CỦA UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định vềviệc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướngdẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 06/2004/TT-BTC ngày04/02/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 củaChính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTCngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền phêduyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân thànhphố Hà Nội Khóa XIII Kỳ họp thứ 18;
Căn cứ Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nộivề việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Cục Thuế Hà Nội tại Tờ trình liênngành số 1827/TT-LN ngày 14/5/2009 về việc bổ sung mức thu phí trông giữ ô tôtrong nhà, tầng trệt, trong tầng hầm chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội;Báo cáo thẩm định số 1097/STP-VBPQ ngày 30/6/2009 của Sở Tư pháp Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung quy định tạitiết c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBNDthành phố Hà Nội như sau:

1. Khung mức thu phí trông giữ xe ôtô trong nhà, tầng trệt, tầng hầm nhà chung cư quy định tạm thời như sau:

a. Xe có dung tích máy từ 1.750cm3trở lên và có thời gian sử dụng trong vòng 3 năm kể từ năm sản xuất xe đến thờiđiểm ký hợp đồng trông giữ xe, mức thu tối đa bằng 2,5 lần mức thu tại biểu 1Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố:

Đơnvị tính: Đồng/xe/tháng

Địa bàn chung cư

Xe ô tô đến 9 ghế chỗ ngồi

Trông giữ ban ngày, mức tối đa

Trông giữ ban đêm, mức tối đa

Trông giữ ngày đêm, mức tối đa

- Tại 4 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa

750.000

1.000.000

1.250.000

- Tại các quận khác và thị xã Sơn Tây

600.000

800.000

1.000.000

- Tại các huyện ngoại thành

525.000

700.000

875.000

b. Các loại xe còn lại áp dụng mứcthu tối đa bằng 2,0 lần mức thu tại biểu 1 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND :

Đơnvị tính: Đồng/xe/tháng

Địa bàn chung cư

Xe ô tô đến 9 ghế chỗ ngồi

Trông giữ ban ngày, mức tối đa

Trông giữ ban đêm, mức tối đa

Trông giữ ngày đêm, mức tối đa

- Tại 4 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa

600.000

800.000

1.000.000

- Tại các quận khác và thị xã Sơn Tây

480.000

640.000

800.000

- Tại các huyện ngoại thành

420.000

560.000

700.000

2. Mức thu phí trông giữ xe ô tô cụthể không được cao hơn mức thu tối đa do UBND Thành phố quy định, giao chủ đầutư thỏa thuận với ban quản trị hoặc người được nhân dân cử đại diện thống nhấtmức thu cụ thể, gửi Sở Tài chính thẩm định.

Sở Tài chính có trách nhiệm thôngbáo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư làm căn cứ để thực hiện mức thu cụ thể.

Điều 2.Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung khác quy định tại Quyếtđịnh số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội vẫn có hiệu lựcthi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xâydựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Cục trưởng Cục thuế thành phốHà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức và các cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Đoàn ĐB Quốc hội TP HN; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Công báo TP;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển