BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức
Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012 gồm:
Ban Chỉ đạo:
1. Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;
2. Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên;
3. Ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Thành viên.
Ban Tổ chức:
1. Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm – Trưởng ban;
2. Bà Đoàn Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm – Phó trưởng ban thường trực;
3. Ông Nguyễn Phú Cường – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên;
4. Bà Lưu Huyền Ngọc – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính – Thành viên;

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?

5. Bà Nguyễn Thị Loan – Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên thường trực;
6. Ông Phùng Quang Luyến – Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên;
7. Bà Chu Thu Hảo – Chuyên viên chính Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên thường trực;
8. Ông Bùi Hỏa Tiễn – Trưởng ban Sáng tác Triển lãm Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Thành viên;
9. Bà Tạ Vũ Thanh Ngọc – Nhân viên Phòng Nhiếp ảnh – Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thư ký Ban Tổ chức;
10. Ông Sầm Tuấn Phong – Nhân viên Phòng Nhiếp ảnh – Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thư ký Ban Tổ chức;
Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012 đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012
Điều 3. Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chi theo quy định hiện hành, nằm trong kinh phí tổ chức Cuộc thi và Triển lãm của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, MTNATL
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Tuấn Anh

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?