BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1071/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰNGHIỆP THUỘC BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vịsự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 củaBộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch côngchức và Thông tư số 05/2013/TT-BN V ngày 25 tháng 6năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đán vịtrí việc làm trong các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủtrưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các đơn vị cóliên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

KẾ HOẠCH

XÂYDỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘXÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định
số 1071/QĐ-BXD ngày28 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xác định thực trạng về tổ chức vàvị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị để có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh,bổ sung biên chế, bố trí nhân lực phù hợp với từng đối tượng gắn với vị tríviệc làm, ngạch công chức cụ ththeo chức năng, nhiệm vụ,cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

b) Rà soát lại toàn bộ đội ngũ cánbộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, thủtrưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng, quy hoạch,đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phát huy hiệu quả sử dụng nguồnnhân lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứccủa Bộ;

c) Đổi mới phương pháp quản lý, đánhgiá cán bộ, công chức, viên chức trên từng lĩnh vực; sắp xếp bố trí nhân lựcgắn với vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụđảm bảo khoa học, hiệu quả phát huy năng lực, khả năng công tác của công chức,viên chức.

2. Yêucầu

Xây dựng Đề án xác định vị trí việclàm phải căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của đơn vị, chức năng nhiệm vụ đượcgiao và đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp vớiđiều kiện thực tiễn của đơn vị; mỗi vị trí việc làm phải gắnvới chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp tươngứng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Các đơn vị hành chính thuộc Bộ(Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ).

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc doanh nghiệp thuộc Bộ.

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VÀ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

1. Cơ quan hành chính

Thủ trưởng các cơ quan hành chínhthuộc Bộ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao ràsoát xây dựng, thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạchgửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, tng hợp báo cáo lãnh đạoBộ và Bộ Nội vụ theo qui định.

2. Đơn vị sự nghiệp

a) Đối với đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Bộ: Xây dựng, thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theochức danh nghề nghiệp gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, tổng hợp báo cáo lãnhđạo Bộ và Bộ Nội vụ theo qui định.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp trựcthuộc các doanh nghiệp thuộc Bộ: Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viênchức theo chức danh nghề nghiệp báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định, tổng hp gửi Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo lãnh đạo Bộ và Bộ Nội vụ theo qui định.

3. Các bước tiến hành xâydựng đề án: (Có hướng dẫn chi tiết kèm theo Kế hoạch này).

IV. LỘ TRÌNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Trong quí IV năm 2013, các cơ quan,đơn vị tổ chức triển khai thực hiện xây dựng đề án xác định vị trí việc làm vàcơ cấu ngạch công chức, viên chức theo các văn bản quy định, hướng dẫn của cơquan nhà nước có thẩm quyền gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, tổng hp trước ngày 15/2/2014.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn xâydựng đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ. Thời gian dự kiến trongtháng 11/2013;

b) Phối hợp chặt chẽ vi các đơn vị trong việc xây dựng đề án vị trí việclàm của các đơn vị thuộc Bộ;

c) Thẩm định đề án vị trí việc làmcủa các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Thời gian hoàn thành,báo cáo lãnh đạo Bộ và Bộ Nội vụ theo quy định trong tháng 3/2014.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hpvới Vụ tổ chức cán bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan thmđịnh, đ xut, b trí ngun kinh phí xây dựng đán vị trí việc làm, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Đơn vị hành chính, sựnghiệp

a) Căn cứ theo các văn bản qui định,hướng dẫn hiện hành, chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị, triển khai xâydựng đề án xác định vị trí việc làm của đơn vị mình theo đúng kế hoạch.

b) Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kếtvà báo cáo kết quả thực hiện gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp báo cáo lãnh đạoBộ./.

CÁCBƯỚC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

(Kèmtheo Kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làmtrong các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc BộXây dựng)

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy đnh về vị trí việc làmvà cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; Nghị định số41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vịtrí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư s14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 41/2012/-CP;

Bộ Xây dựng hướng dẫn các bước tiếnhành xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch,viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan hành chính, đơn vị thuộcBộ, cụ thể như sau:

I. Đơn vị hành chính

Bước 1: Thống kê công việc theo chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

Việc thống kê công việc theo chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thực hiện như sau:

1. Từng cá nhân cán bộ, công chức vàngười lao động trong đơn vị tiến hành thống kê công việc hiện đang được giaođảm nhận.

2. Việc thống kê công việc phải tuânthủ nguyên tắc chỉ thống kê các công việc có tính chất thường xuyên, liên tục,ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại, gồm:

a) Những công việc lãnh đạo, quản lý,điều hành của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị; trưởng phòng,phó trưởng phòng và tương đương của các tổ chức cấu thành;

b) Những công việc thực thi, thừahành thuộc về chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị (gọi chung là côngviệc chuyên môn nghiệp vụ);

c) Những công việc thực thi, thừahành mang tính phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành (gọi chung làcông việc hỗ trợ, phục vụ).

3. Không thống kê những công việc cótính thời vụ, đột xuất hoặc công việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơnvị.

4. Thống kê công việc trong đơn vị được thực hiện trình tự từ đơn vị cấpdưới lên đơn vị cấp trên trong cơ cấutổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củacơ quan, tổ chức, đơn vị và bản thng kê các công việc củacán bộ, công chức và người lao động, người đứng đu đơn vịcó trách nhiệm thống kê công việc của đơn vị mình quản lývà báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.

6. Việc thống kê công việc của từngcá nhân cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị theo Phụ lục số 1A vàPhụ lục số 1B của Thông tư số 05.

Bước 2: Phân nhóm công việc để xácđịnh vị trí việc làm và chức danh tương ứng

1. Trên cơ sở thống kê công việc củađơn vị, người đứng đầu đơn vị chỉ đạo, triển khai việc tổng hp và phân nhóm công việc như sau:

a) Các nhóm công việc lãnh đạo, quảnlý, điều hành;

b) Các nhóm công việc hoạt độngchuyên môn, nghiệp vụ;

c) Các nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ.

2. Việc phân nhóm công việc thực hiệntheo Phụ lục số 2 của Thông tư số 05.

Bước 3: Xác định các yếu tố ảnhhưởng

1. Vị trí việc làm trong từng đơn vị chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

- Tính chất, đặc điểm, mức độ phứctạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý;

- Quy trình quản lý chuyên môn,nghiệp vụ và xử lý công việc;

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực trạng chất lượng, số lượngcông chức của đơn vị;

- Số lượng, khối lượng công việc đượccấp có thẩm quyền giao;

- Yêu cầu về hiệu quả, hiệu lực quảnlý và chất lượng công việc;

- Chế độ làm việc, cách thức tổ chứccông việc của đơn vị;

- Những yếu tố đặc thù của ngành,lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

2. Các yếu tố ảnh hưởng được xác đnh theo Phụ lục số 3 của Thông tư số 05.

Bước 4: Thống kê, đánh giá thựctrạng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động hiện có

Việc thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị được thựchiện bởi 2 báo cáo sau:

1. Báo cáo thống kê thực trạng về sốlượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (kể cả những người ký hp đồng lao động theo quy định của pháp luật) tại thời điểm xây dựng đề ánvị trí việc làm trong đơn vị.

2. Báo cáo đánh giá thực trạng việcphân công, bố trí, sử dụng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ,công chức và người lao động ở đơn vị. Nội dung báo cáo gồm:

a) Đánh giá việc đáp ứng và sự phùhợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ công chức và người lao động ở đơn vị;

b) Đánh giá sự phù hp hay không phù hp của việc phân công, bố trí, sử dụng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng công chức và ngườilao động theo nhiệm vụ đang đảm nhận.

3. Việc thống kê thực trạng đội ngũcán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị thực hiệntheo Phụ lục số 3A của Thông tư số 05 (Biểu mẫu 01/BNV ban hành kèm theo Thôngtư số 11/2012/TT-BN V ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quyđịnh về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức).

Bước 5: Xác định vị trí việc làmvà xây dựng bảng danh mục vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ củađơn vị

1. Trên cơ sở thống kê công việc, phânnhóm công việc; các yếu tố ảnh hưởng; báo cáo thống kê, đánh giá thực trạng độingũ cán bộ, công chức của đơn vị, người đứng đầu đơn vị xác định các vị trí việc làm và tổng hợp thành danh mục vị trí việc làm của đơn vị.

2. Mỗi vị trí việc làm khi xác địnhphải được quy về thuộc một nhóm công việc nói tại mục 1 Bước 2 của Kế hoạchnày, bao gm một hoặc một scôngviệc cụ thể.

3. Danh mục vị trí việc làm của đơnvị được phân thành các nhóm công việc sau:

a) Các vị trí việc làm thuộc nhómcông việc lãnh đạo, quản lý, điều hành;

b) Các vị trí việc làm thuộc nhómcông việc chuyên môn, nghiệp vụ, thực thi, thừa hành;

c) Các vị trí việc làm thuộc nhómcông việc hỗ trợ, phục vụ.

4. Danh mục vị trí việc làm của đơnvị được tổng hp từ các vị trí việclàm cụ thể và được sắp xếp theo thứ tự: vị trí lãnh đạo,quản lý; vị trí thực thi, thừa hành (thực hiện chuyên môn,nghiệp vụ); vị trí hỗ trợ, phục vụ. Danh mục vị trí việc làm của đơn vị được thể hiện ở cột 2 của Phụ lục số 4 của Thôngtư số 05.

5. Dự kiến số lượng biên chế cần cóđể bố trí theo từng vị trí việc làm số biên chế dự kiếnnày chịu ảnh hưởng và phụ thuộc vào điều kiện, tính chất, đặc điểm công việc;tổ chức lao động của đơn vị; khối lượng, số lượng công việc... Nội dung nàyđược thể hiện ở cột 4 Phụ lục số 4 của Thông tư số 05.

Bước 6: Xây dựng Bản mô tả côngviệc của từng vị trí việc làm

1. Trên cơ sở danh mục vị trí việclàm được xác định tại Bước 5, việc xây dựng bản mô tả công việc của từng vị tríviệc làm được thực hiện gồm các nội dung sau:

a) Mô tả các công việc, các hoạt độngvà thời gian phải thực hiện (nếu xác định được) để hoàn thành từng công việc,từng hoạt động ở mỗi vị trí việc làm (tiếp nhận hồ sơ, tài liệu; nghiên cứu;soạn thảo văn bản; xây dựng kế hoạch, khảo sát thực tế, tổ chức cuộc họp, trao đổi ý kiến; phối hợp;...);

b) Kết quả (sản phẩm) công việc củavị trí việc làm;

c) Điều kiện làm việc (trang thiếtbị, phần mềm quản lý, phương tiện, môi trường làm việc, phạm vi hoạt động, quanhệ công tác).

2. Đối với những vị trí việc làmthuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điu hành, nếu kiêm thêm các công việc thuộc nhóm thực thi, thừa hành thì phn mô tả về công việc thực thi, thừa hành được thực hiện như đối với vị trí việc làm gn với công việc chuyên môn, nghiệp vụtrong đơn vị.

3. Bản mô tả công việc của từng vịtrí việc làm thực hiện theo Phụ lục số 5 của Thông tư số 05.

Bước 7: Xây dựng Khung năng lựccủa từng vị trí việc làm

1. Khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng gồm các năng lực và kỹ năng phải có để hoàn thànhcác công việc, các hoạt động nêu tại Bản mô tả công việc ứng với từng vị tríviệc làm.

2. Khung năng lực của từng vị trí việc làm thực hiện theo Phụ lục số 6 của Thông tư số 05.

Bước 8: Xác định ngạch công chứctương ứng

Việc xác định ngạch công chức tươngứng với vị trí việc làm được tiến hành gắn liền với quá trình xác định danh mụcvị trí việc làm và căn cứ vào các yếu tố sau:

1. Lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Tên của vị tríviệc làm.

3. Bản mô tả công việc.

4. Khung năng lực.

5. Vị trí, quy mô, phạm vi hoạt động và đối tượngphục vụ của đơn vị.

6. Quy định về ngạch công chức caonhất được sử dụng trong đơn vị.

Nội dung này được thể hiện ở cột 3Phụ lục số 4 của Thông tư số 05.

Bước 9: Xác định cơ cấu ngạch côngchức

1. Việc xác định cơ cấu ngạch côngchức chỉ thực hiện với các vị trí việc làm không phải thực hiện hợp đồng laođộng.

2. Căn cứ dự kiến số lượng biên chếtheo từng vị trí việc làm và ngạch công chức tương ứng để xác định số lượngngạch công chức của mỗi vị trí việc làm.

3. Cơ cấu ngạch công chức của mỗi đơn vị là tỷ lệ của số lượng các ngạch công chức ứng với toàn bộ danh mụcvị trí việc làm.

Bước 10: Hoàn thiện Đề án vị tríviệc làm trong đơn vị hành chính

Các đơn vị hoànthiện Đề án vị trí việc làm của đơn vị mình theo Phụ lục số 7 kèm theo và tổnghp theo Phụ lục s8, 9, và 10 củaThông tư số 05.

II. Đơn vị sự nghiệp

Bước 1: Thống kê công việc theochức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị

1. Thống kê những công việc có tínhchất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ màđơn vị thực hiện, gồm:

- Những công việc lãnh đạo, quản lý,điều hành của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đuđơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơnvị thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những người làm việc ở các vị trí, chứcdanh được pháp luật quy định là công chức);

- Những công việc thực thi, thừa hànhmang tính chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, trong đó tách rõ:

+ Công việc thực thi, thừa hành thuộcvề chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của đơn vịsự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là công việc hoạt động nghề nghiệp);

+ Công việc thực thi, thừa hành mangtính phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động nghề nghiệpcủa đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là công việc hỗ trợ, phục vụ).

2. Không thống kê những công việc cótính thời vụ, đột xuất hoặc công việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơnvị.

3. Thống kê công việc trong đơn vịđược thực hiện trình tự từ đơn vị cấp dưới lên đơn vị cấp trên trong cơ cấu tổchức của đơn vị sự nghiệp công lập. Người đứng đầu các tổ chức thuộc đơn vị sựnghiệp công lập có trách nhiệm thống kê công việc thuộc đơnvị mình báo cáo người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Việc thống kê công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Phụ lục s1 củaThông tư số 147

Bước 2: Phân nhóm công việc

1. Trên cơ sở thống kê công việc theochức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lậpnêu tại bước 1, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lậpchỉ đạo, triển khai việc tổng hợp và phân nhóm công việcnhư sau:

- Các nhóm công việc lãnh đạo, quảnlý, điều hành;

- Các nhóm công việc hoạt động nghềnghiệp;

- Các nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ.

2. Việc phân nhóm công việc thực hiệntheo Phụ lục số 2 của Thông tư số 14.

Bước 3: Xác định các yếu tố ảnhhưởng

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xácđnh vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

- Chế độ làm việc của đơn vị sựnghiệp công lập, gồm chế độ làm việc 40 giờ một tun, chếđộ làm việc 24 giờ/24 giờ (theo giờ hành chính hoặc theo ca, kíp);

- Phạm vi hoạt động của đơn vị sựnghiệp công lập được quy định trong phạm vi địa phương vàphạm vi nhiều địa phương;

- Tính đa dạng về lĩnh vực hoạt độngcủa đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: hoạt động trong mộtngành, nghề và hoạt động trong nhiều ngành, nghề;

- Tính chất, đặc điểm hoạt động nghềnghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt độngcủa đơn vị sự nghiệp công lập;

- Mức độ hiện đại hóa công sở của đơnvị sự nghiệp công lập;

- Các yếu tố khác (nếu có).

2. Các yếu tố ảnh hưởng được thựchiện theo Phụ lục số 3 của Thông tư số 14.

c4: Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức

Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhưsau:

1. Thống kê thực trạng về số lượng vàchất lượng đội ngũ viên chức (kể cả những người hp đồnglao động theo quy định của pháp luật) tại thời đim xâydựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, gồm các nội dung:

- Trình độ đào tạo;

- Chuyên ngành được đào tạo;

- Ngoại ngữ;

- Tin học;

- Giới tính;

- Tuổi đời;

- Ngạch (hoặc chức danh nghề nghiệp)viên chức đang giữ;

- Thâm niên công tác (kinh nghiệmnghề nghiệp).

2. Báo cáo đánh giá thực trạng việc đáp ứng yêu cầu công việc, bố trí, sử dụng và hiệu quả thựchiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị sự nghiệp cônglập. Nội dung báo cáo gm:

- Đánh giá việc đáp ứng và sự phù hp với yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơnvị sự nghiệp công lập;

- Đánh giá việc bố trí, sử dụng vànăng lực, hiệu quả công việc thực tế của từng viên chức theo nhiệm vụ đang đảmnhận.

3. Việc thống kê thực trạng đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theoPhụ lục số 4 của Thông tư số 14.

Bước 5: Xác định danh mục vị tríviệc làm

1. Trên cơ sở thống kê, phân nhómcông việc; các yếu tố ảnh hưởng; thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viênchức và chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan có thẩmquyền quy định, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xác đnh vị trí việc làm và tổng hp thành danh mục vịtrí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Mỗi vị trí việc làm gắn với nộidung chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể, gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chứcdanh nghề nghiệp và chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập(nếu là các công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành).

3. Danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

- Các vị trí việc làm gắn với côngviệc lãnh đạo, quản lý, điều hành;

- Các vị trí việc làm gắn với côngviệc hoạt động nghề nghiệp;

- Các vị trí việc làm gắn với côngviệc hỗ trợ, phục vụ.

4. Danh mục vị trí việc làm của đơnvị sự nghiệp công lập được thể hiện ở cột 1, cột 2, cột 3 của Phụ lục số 5 củaThông tư số 14.

Bước 6: Xây dựng bản mô tả côngviệc của từng vị trí việc làm

1. Trên cơ sở danh mục vị trí việclàm được xác định tại bước 5, việc xây dựng bản mô tả công việc của từng vị tríviệc làm được thực hiện như sau:

- Mô tả về nội dung, quy trình, thủtục và thời gian hoàn thành từng công việc tại từng vị tríviệc làm;

- Kết quả (sản phẩm), khối lượng côngviệc của vị trí việc làm;

- Điều kiện làm việc (trang thiết bị, phần mềm quản lý, phương tiện, môi trường làm việc,...).

2. Tại những vị trí việc làm gắn vớicông việc lãnh đạo, quản lý, điều hành có cả việc thực hiện công việc thực thi,thừa hành thì phần mô tả về công việc thực thi, thừa hành được thực hiện nhưđối với vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp trong đơn vị sựnghiệp công lập.

3. Bản mô tả công việc của từng vịtrí việc làm thực hiện theo Phụ lục số 6 của Thông tư số 14.

Bước 7: Xây dựng khung năng lựccủa từng vị trí việc làm

1. Khung năng lực của từng vị tríviệc làm được xây dựng căn cứ trên cơ sở yêu cầu thực hiện công việc, được phảnánh trên bản mô tả công việc tương ứng, gồm các năng lực và kỹ năng cần có đểhoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Khung năng lực của từng vị trí việclàm thực hiện theo Phụ lục số 7 của Thông tư số 14.

Bước 8: Xây dựng chức danh nghềnghiệp ứng với danh mục vị trí việc làm

Việc xác định chức danh nghề nghiệpvà hạng của chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làmvà số lượng người làm việc được tiến hành đồng thời và gắn liền với quá trìnhxác định danh mục vị trí việc làm ở Phụ lục số 5 và căn cứ vào các yếu tố sau:

1. Lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ;

2. Tên của vị trí việc làm;

3. Bản mô tả công việc;

4. Khung năng lực;

5. Vị trí, quy mô, phạm vi hoạt độngvà đối tượng phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Quy định về hạng cao nhất của chứcdanh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Chức danh nghề nghiệp, hạng chứcdanh nghề nghiệp và số lượng người làm việc được thể hiện ở cột 4, cột 5, cột 6của Phụ lục số 5 của Thông tư số 14.

Bước 9: Hoàn thiện Đề án vị tríviệc làm trong đơn vị sự nghiệp

Các đơn vị sự nghiệp hoàn thiện Đề ánvị trí việc làm của đơn vị mình theo Phụ lục số 8 củaThong tư số 14.

Trong quá trình thực hiện nếucó gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời trao đi với Vụ Tổ chức cán bộ để được xem xét, giải đáp kịp thời./.