ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 324/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2013 CỦA ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KHO, BÃI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHXUẤT NHẬP KHẨU TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TÀ LÙNG, HUYỆN PHỤC HÒA, TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động muabán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biêngiới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối vớihoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20 tháng5 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý kinh doanh tạm nhập tái xuấtthực phẩm đông lạnh;

Căn cứ quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lýhoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửakhẩu tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tếtỉnh tại Tờ trình số 480/TTr-BQL ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungĐiều 1 của Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau:

“Điều 1. Công nhận kho, bãi của Doanh nghiệp tưnhân Thu Hương, địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, giấychứng nhận đầu tư số 11221000021 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp ngày 24tháng 7 năm 2012 được hoạt động phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt độngkinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa (không bao gồm hàng hóa thực phẩm đônglạnh) tại Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký ban hành; những nội dung không sửa đổi tại Quyếtđịnh này vẫn thực hiện theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục trưởngCục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện Phục Hòa, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốcDoanh nghiệp tư nhân Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu