UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Quy định các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa,

cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

_______________________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị của liên ngành Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục thuế và Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các loại thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (7 loại thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, 13 loại thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm:

1. Ban hành quy định – thủ tục hồ sơ giải quyết cụ thể đối với từng loại thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại phụ lục kèm theo quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện việc giải quyết các loại thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo Chi Cục thuế các huyện, thị xã, thành phố ban hành quy trình giải quyết cụ thể và triển khai thực hiện việc giải quyết các loại thủ tục hành chính có liên quan theo đúng quy định tại quyết định này và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Đức Hòa

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Đức Hòa