ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1074/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báocáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số: 21/TTr-SLĐTBXH ngày 18/03/2014 và Sở Tư pháptại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 26/03/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủtục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnhVĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH VĨNH PHÚC

(Ban hành kèmtheo Quyết đinh số 1074/QĐ-CT ngày 17/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

1

T-VPH-112106-TT

Xác nhận thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Bảo hiểm thất nghiệp

-Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động-TB&XH đã được thay thế bằng Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010.

- Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hiện nay thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh trực thuộc Sở Lao động-TB&XH (Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHTN quy định: Trung tâm Giới thiệu việc làm có trách nhiệm:“Tổ chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, hồ sơ hưởng BHTN, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ BHTN theo quy định tại Thông tư này”).