BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1076/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ CẬP NHẬT SỬA ĐỔI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNGQUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nướcgiai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định 1135/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thôngtin và Truyền thông về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năngquản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiếtlập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Thông tin và Truyềnthông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Loại bỏ thủ tục “Xácnhận đồng bộ cho hệ thống thiết bị nhập khẩu” khỏi bộ TTHC thuộc phạm vi chứcnăng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được công bố kèm theo Quyết định1135/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông. Bộ thủ tục hành chính hiện tại gồm 151 thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày 01/7/2010.

Điều 3. Tổ trưởng Tổ côngtác thực hiện Đề án 30, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Trung tâm có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổ CTCT CCTTHC của TTgCP;
- Bộ trưởng Lê Doãn Hợp;
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn;
- Thứ trưởng Lê Nam Thắng;
- Thành viên T30;
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, T30 (02), NTH (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

DANHSÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LOẠI BỎ
(Gửi kèm theo Quyết định số 1076/BTTTT-VP ngày 23 tháng 7 năm 2010)

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện TTHC

Ghi chú

Xác nhận đồng bộ cho hệ thống thiết bị nhập khẩu

Viễn thông và Internet

Vụ Khoa học và Công nghệ