BỘ GIÁO DỤC******

VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1076-QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONGQUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO LỚP 8 PHỔ THÔNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 444-QĐ NGÀY9-7-1975 CỦA BỘ GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ nghị định số 19-CP ngày 29-1-1966 và nghị định số 6-CPngày 7-1-1971 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy Bộ Giáo dục;
Căn cứ quyết định số 444-QĐ ngày 9-7-1975 của Bộ Giáo dục ban hành Quy chếtuyển sinh lớp 8 phổ thông;
Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông cấp III Bộ Giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay bãi bỏ các điểm b và c trong điều 5, điểmd trong điều 6, và điều 7 của Quy chế tuyển sinh lớp 8 phổ thông đã ban hành theoquyết định số 444-QĐ ngày 9-7-1975; và thay thế bằng các điểm b, c mới trongđiều 5, điểm d mới và bổ sung điểm g trong điều 6; và sửa đổi điều 7 mới nhưsau:

Điều 5, điểm b(mới): “Sở, Ty giáo dục ra đề thi thống nhấtvà hướng dẫn chấm cho các hội đồng thi thuộc tỉnh, thành phố”

Điều 5, điểm c (mới): “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 sẽ tổ chứcvào tháng 8 hàng năm”

Điều 6, điểm d (mới): “Học sinh được xếp loại cả năm về bốn mặt:học tập, hạnh kiểm, lao động, thể dục vệ sinh từ loại khá trở lên, kỳ thi hếtcấp II trúng tuyển vào loại khá;

Nếu số lượng học sinh được miễn thi thuộc loại này chiếm quá tỷlệ từ một phần ba (1/3) tổng số học sinh được tuyển thì không áp dụng điểm 6dmới này mà lấy số học sinh được xếp loại khá cả năm về bốn mặt và trúng tuyểnvào loại giỏi trong kỳ thi hết cấp II”

Điều 6, điểm g bổ sung: “Học sinh bản thân là con liệt sĩ hoặclà người dân tộc ít người hiện sinh sống ở vùng cao, hải đảo, vùng xa xôi hẻo lánh(theo tinh thần thông tư liên Bộ Giáo dục – Tài chính số 30-TT/LB ngày 28-8-1974hướng dẫn thi hành chế độ chỉ tiêu cho sự nghiệp giáo dục miền núi) đã trúngtuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông, xếp loại các mặt giáo dục cuối năm học lớp 7ghi trong học bạ từ trung bình trở lên được vào thẳng lớp 8 không phải qua kỳthi kiểm tra văn hóa”.

Điều 7 (mới): “Những học sinh có giấy tờ hợp lệ, chứng nhận cómột trong những tiêu chuẩn sau đây sẽ được xếp vào diện chiếu cố khi xét tuyển,bằng cách được cộng thêm một điểm vào tổng số điểm của hai bàithi:

a) Con thương binh,

b) Con gia đình có công với cách mạng,

c) Con gia đình có cha và mẹ hiện đang công tác B, C,

d) Con gia đình có từ 3 người ruột thịt trở lên là quân nhân tạingũ (cha, mẹ, anh, chị, em ruột).

e) Con gia đình có người ruột thịt là liệt sĩ (anh, chị, em ruột).

g) Học sinh bản thân là người dân tộc ít người xin thi vào lớp8 ở hội đồng thi mà số lượng người dân tộc dự thi chiếm tỷ lệ không quá một phầnba (1/3) số học sinh được tuyển (tính theo đơn vị trường cấp III)

h) Học sinh là người kinh theo bố mẹ lên tham gia sản xuấtở các vùng kinh tế mới, hoặc lao động sinh sống ở các vùng cao, hải đảo... từít nhất 1 năm trở lên,

i) Con gia đình bị tai nạn trong chiến tranh chống Mỹ hiện naymồ côi bố hoặc mẹ.

Điều 2. – Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, thànhphố, Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông cấp III, giámđốc và trưởng ty giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

THỨ TRƯỞNG

Hồ Trúc