ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tăng học phí lái xe cơ giới đường bộ

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1122/TTr-STC-HCSN ngày 16 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí lái xe cơ giới đường bộ áp dụng tại các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh theo quy định tại Thông tư 26/2007/TT-BTC như sau:

1. Xe A4 (Máy kéo có trọng tải đến 1.000kg): 360.000 đồng.

2. B1 (Ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có một rơ móc, có trọng tải dưới 3.500kg không kinh doanh vận tải): 2.730.000 đồng.

3. B2 (Ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ móc, có trọng tải dưới 3.500kg có kinh doanh vận tải): 3.252.000 đồng.

4. C (Ô tô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải từ 3.500kg trở lên): 4.650.000 đồng.

5. Chuyển cấp từ B1 lên B2: 432.000 đồng.

6. Chuyển cấp từ B2 lên C (3.500kg trở lên): 1.800.000 đồng.

7. Chuyển cấp từ C lên D: 1.800.000 đồng.

8. Chuyển cấp từ D lên E: 1.800.000 đồng.

9. Chuyển cấp Fb (hạng B2 có kéo moóc rơ móc): 1.800.000 đồng.

10. Chuyển cấp Fc (hạng C có kéo moóc rơ móc): 1.800.000 đồng.

11. Chuyển cấp Fd (hạng D có kéo moóc rơ móc): 1.800.000 đồng.

12. Chuyển cấp Fe (hạng E có kéo moóc rơ móc): 1.800.000 đồng.

13. Chuyển cấp từ B2 lên D (chở từ 10 - 30 người): 2.580.000 đồng.

14. Chuyển cấp từ C lên E (chở trên 30 người): 2.580.000 đồng.

Điều 2. Căn cứ mức học phí đã được quy định tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh triển khai thực hiện.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục Thuế; Trường Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp tỉnh; Trường Cao đẳng nghề; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2010. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Lộc