ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNGBỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫncông bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiệnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này 6 (sáu) thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi giảiquyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Giao Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, thông báo 6(sáu) thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dâncấp huyện.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giámđốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCPHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1079/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần 1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mớithuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực cho thuê lại lao động

1

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

2

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng

3

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

4

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

5

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

6

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1079/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính mới phạm vi Sở Lao động Thương binh Xã hội Bạc Liêu