ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP (GIAI ĐOẠN 2014 - 2016)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số: 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số: 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 144/TTr-STP ngày 25/6/2014 và Sở Tài chính tại Văn bản số: 385/STC-TCHCSN ngày 18/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp (giai đoạn 2014-2016), gồm: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng số 1, 2, 3 chi tiết theo theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung và phạm vi thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 71/2006/TT-BTC ngày 29/8/2006 và Thông tư số: 113/2007/T-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính và quy định hiện hành.

2. Trong thời gian ổn định phân loại, trường hợp các đơn vị có thay đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thì cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, phân loại lại cho phù hợp.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Trưởng phòng Công chứng số 1, 2, 3 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

PHỤ LỤC

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ VÀ MỨC KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số: 1079/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT

Đơn vị

Mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị (%)

Kinh phí NSNN cấp bảo đảm chi hoạt động thường xuyên

Tổng số

2.608.000

I

Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

512.000

1

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

71%

190.000

2

Phòng Công chứng số 1

72%

118.000

3

Phòng Công chứng số 3

23%

204.000

II

Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động

2.096.000

1

Phòng Công chứng số 2

8%

287.000

2

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

0%

1.809.000