ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 04 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁCQUYẾT ĐỊNH SỐ 2550/QĐ-UBND NGÀY 04/11/2010 VÀ SỐ 1634/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2011CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại vănbản số 1074/STC-GCS ngày 10/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 2550/QĐ-UBNDngày 04/11/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Hội đồng bán đấu giátài sản là nhà cửa và quyền sử dụng đất của một số trụ sở cơ quan đơn vị để tạovốn xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh; Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày02/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản lànhà cửa và quyền sử dụng đất của một số trụ sở cơ quan đơn vị để tạo vốn xâydựng Trung tâm Hành chính tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạchvà Đầu tư; Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốĐà Lạt; thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XD, TC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến