ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞXÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2013 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đôthị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 52/TTr-STP ngày 17/7/2013 về việc công bố thủ tục hànhchính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bốkèmtheo Quyết định này 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (Quyết địnhcho phép đầu tư dự án khu đô thị mới có quy mô nhỏ hơn 200 ha và Thẩm định dựán đầu tư xây dựng khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên) đượccông bố tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

THỦTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀMAU

(Banhành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Quản lý và phát triển nhà

1

T-CMU-214914-TT

Quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới có quy mô nhỏ hơn 200ha.

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị đã thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.

2

T-CMU-214953-TT

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị đã thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.