UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên khảo sát và đo đạc hà nội "

_________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 63/2001/N Đ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên, Nghị định số 145/2005/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 145/2005/NĐ-CP ngày 21/11/2005 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số Điều của Nghị định số 63/2001/N Đ-CP;
Căn cứ Quyết định số ....../ 2006/QĐ-UBND ngày .../6/2005 của UBND thành phố về việc chuyển đổi Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội thành công ty TNHH nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn và ban hành kèm theo Quyết định này bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội, gồm 8 chương và 28 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội chịu trách thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Quang