BỘ Y TẾ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 108-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1961

QUYẾT ĐỊNH

SÁT NHẬP QUỐC DOANH Y DƯỢC PHẨM, TRẠM DƯỢC PHẨM CẤP 1 HÀ NỘI, TRẠM CẤP 1 THUỐC NAM, THUỐC BẮC HÀ NỘI THÀNH QUỐC DOANH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VÀ SÁT NHẬP KHO THUỐC HẢI PHÒNG, TRẠM DƯỢC PHẨM CẤP 1 HẢI PHÒNG, TRẠM CẤP 1 THUỐC NAM, THUỐC BẮC HẢI PHÒNG THÀNH QUỐC DOANH DƯỢC PHẨM CẤP 1 HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Quyết định số 2965-NC ngày 14 tháng 10 năm 1960 của Phủ Thủ tướng về việc chuyển hệ thống Tổng công ty dược phẩm và Công ty thuốc nam thuốc bắc thuộc Bộ Nội thương sang Bộ Y tế quản lý;
Căn cứ Quyết định tạm thời số 903-BYT/QĐ ngày 31 tháng 12 năm 1960 của Bộ Y tế thành lập Cục Phân phối dược phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế và Cục trưởng Cục Phân phối dược phẩm;
Xét nhu cầu công tác cần thiết và có sự trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Sát nhập Quốc doanh y dược phẩm thuộc Bộ Y tế, trạm dược phẩm cấp I Hà Nội thuộc Tổng công ty dược phẩm và trạm cấp I thuốc nam, thuốc bắc Hà Nội thuộc Công ty thuốc nam, thuốc bắc trung ương ở Bộ Nội thương chuyển sang, thành Quốc doanh Dược phẩm trung ương.

Sát nhập kho thuốc Hải Phòng thuộc Quốc doanh y dược phẩm của Bộ Y tế, trạm dược phẩm cấp I Hải Phòng thuộc Tổng công ty dược phẩm và trạm cấp I thuốc nam, thuốc bắc Hải Phòng thuộc Công ty thuốc nam thuốc bắc trung ương ở Bộ Nội thương chuyển sang, thành Quốc doanh Dược phẩm cấp I Hải Phòng.

Điều 2. – Quốc doanh Dược phẩm trung ương và Quốc doanh Dược phẩm cấp I Hải Phòng có nhiệm vụ:

Trực tiếp nắm lực lượng thuốc (thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc) để mua vào và phân phối ra cho các khu, thành, tỉnh; dự trữ, bảo quản, kiểm nghiệm thuốc và dụng cụ y tế; thực hiện hạch toán kinh tế theo chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước;

Chế biến một số thuốc, nghiên cứu khoa học kỹ thuật về dược, ký kết các hợp đồng cụ thể theo sự ủy nhiệm của Cục.

Tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng thuốc cho các cơ quan, phân phối dược phẩm và các cơ sở y tế.

Điều 3. – Lãnh đạo Quốc doanh Dược phẩm trung ương và Quốc doanh Dược phẩm cấp I Hải Phòng, mỗi đơn vị do một chủ nhiệm phụ trách và một hoặc hai phó chủ nhiệm giúp việc.

Nhiệm vụ chi tiết và tổ chức cụ thể của Quốc doanh Dược phẩm trung ương và Quốc doanh Dược phẩm cấp I Hải Phòng do một thông tư sẽ quy định sau.

Điều 4. – Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phân phối dược phẩm, Giám đốc Quốc doanh Y dược phẩm Bộ Y tế, Công ty thuốc nam thuốc bắc trung ương, Chủ nhiệm các trạm dược phẩm cấp I Hà Nội và Hải Phòng, thuộc Tổng Công ty dược phẩm, Chủ nhiệm các trạm cấp I thuốc nam thuốc bắc Hà Nội và Hải Phòng thuộc Công ty thuốc nam thuốc bắc trung ương ở Bộ Nội thương chuyển sang, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thắng