HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108-HĐBT

Hà Nội , ngày 13 tháng 9 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN EA KAR THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập huyện Ea Kar trên cơ sở sáp nhập xã Ea Kar của huyện Krông Pắc với các xã Ea Păn, Cư Jiang và thị trấn Ea Knốp của huyện Mâđrăk.

- Huyện Ea Kar gồm 3 xã và một thị trấn có 99.000 hécta đất tự nhiên với 29.718 nhân khẩu.

Địa giới huyện Ea Kar ở phía Đông giáp huyện Mâđrăk; phía Tây giáp huyện Krông Pắc; phía Nam giáp huyện Krông Bông; phía Bắc giáp huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Huyện Krông Pắc còn 9 xã với 50.900 hécta đất tự nhiên và 73.770 nhân khẩu.

Địa giới huyện Krông Pắc ở phía Đông giáp huyện Ea Kar; phía Tây giáp thị xã Buôn Ma Thuột; phía Nam giáp huyện Krông Bông và Huyện Krông Ana; phía Bắc giáp huyện Krông Buk.

- Huyện Mâđrăk còn 3 xã với 143.710 hécta đất tự nhiên và 19.920 nhân khẩu.

Địa giới huyện Mâđrăk ở phía Đông và phía Nam giáp huyện Ninh Hoà thuộc tỉnh Phú Khánh; phía Tây giáp huyện Ea Kar; phía Bắc giáp huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Điều 2.- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Chí Công

(Đã Ký)