UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao cho các Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật một số nhiệm vụ

quản lý Nhà nước về Tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ ban hành Qui chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với DNNN;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Sở quản lý ngành một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc như sau:

1. Chủ trì, kết hợp với các ngành liên quan trình UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền và hướng dẫn các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng và quản lý các nguồn vốn và hướng sử dụng vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị đảm bảo có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng.

- Lập dự án vay vốn phương án đầu tư tài chính, huy động vốn để mở rộng kinh doanh, góp vốn liên doanh hoặc các phương án khắc phục khó khăn về tài chính của doanh nghiệp.

2. Tham gia với các ngành liên quan về việc xây dựng và tổng hợp kế hoạch tài chính, thu chi ngân sách hàng năm của các doanh nghiệp trực thuộc. Cùng với các ngành liên quan đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách và các chế độ báo cáo thống kê tài chính định kỳ.

- Chủ động tham gia với Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp trong việc thẩm định trình UBND thành phố, Bộ tài chính quyết định theo thẩm quyền các vấn đề:

- Cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý các tài sản quan trọng vượt quá thẩm quuyền của doanh nghiệp Nhà nước.

- Tăng, giảm thời gian sử dụng tài sản cố định vượt quá khung qui định để xác định mức trích khấu hao.

- Đầu tư vốn lần đầu, bổ sung, các khoản trợ cấp tài chính, trợ giá chính sách bằng vốn dự trữ Nhà nước của địa phương cho doanh nghiệp và các phương án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vượt quá thẩm quvền của doanh nghiệp.

4. Chủ động tham gia với Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra tình hình tài chính trong sản xuất kinh doanh, biến động vốn, tài sản của doanh nghiệp Nhà nước, báo cáo đề xuất với UBND Thành phố về các hiện pháp xử lý cụ thể, kịp thời.

5. Kết hợp với Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước lại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong việc thẩm định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, đa dạng hóa hình thức sở hữu theo phân cấp. Tham gia phương án giá các sản phẩm do Nhà nước định giá. Tham gia việc quản lý và báo cáo tình hình các xí nghiệp liên doanh có vốn Nhà nước theo qni định của Bộ tài chính.

Điều 2. Các Ông,Bà: Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; Giám đốc các Sở quản lý ngành; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở ngành căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng